19- årig sik­re­de søn­derjysk- sejr

BT - - SUPERLIGA -

Det lig­ne­de læn­ge, at kam­pen mel­lem AGF og Sønderjyske vil­le en­de 1- 1, men 19- åri­ge Jep­pe Si­mon­sen ud­nyt­te­de til slut en mis­for­stå­el­se i AGF- for­sva­ret og sik­re­de Sønderjyske al­le tre po­int.

Sønderjyske kom for­an midt­vejs i før­ste halv­leg. Eft er et hjør­ne­s­park vandt Marc Pe­der­sen en ho­ved­støds­du­el og for­læn­ge­de bol­den ind til en umar­ke­ret Tho­mas Dal­gaard, der ret let kun­ne he­a­de bol­den for­bi St­eff en Ras­mus­sen i AGFs mål.

Fem mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de AGF, da Ma­te Vatsadze steg til vej­rs på et ind­læg fra Da­ni­el Chri­sten­sen, hvor­eft er ge­or­gi­e­ren he­a­de­de bol­den for­bi Ma­rin Sken­der i det sønderjyske mål.

I an­den halv­leg ram­te AGFs Ah­med Ya­sin tre­kant­sam­men­føj­nin­gen, hvor­eft er AGFs Jens Jøns­son nær hav­de la­vet selvmål, da han ram­te over­lig­ge­ren. Tho­mas Dal­gaard te­ste­de stol­pens hold­bar­hed, in­den Jep­pe Si­mon­sen fem mi­nut­ter før tid kom imel­lem Jens Jøns­son og St­ef­fen Ras­mus­sen og løft ede bol­den i mål til 2- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.