LANDS­HOL­DETS FORMBAROMETER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VUR­DE­RING Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Det dan­ske fod­bold­lands­hold dra­ger om un­der tre uger mod Portu­gal for at gen­ska­be 3- 2- mirak­let fra 2008. Kam­pen er en ’ mustwin’, hvis hå­bet om di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM skal be­va­res.

Dan­mark spil­le­de se­ne­st to for­fær­de­li­ge 0- 0- kam­pe mod hen­holds­vis Albanien og Ar­me­ni­en, og land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen skal må­ske der­for kig­ge en ek­stra gang på si­ne spil­le­res kamp­form in­den det af­gø­ren­de op­gør.

BT har hjul­pet ham lidt på vej, og gi­ver her en øje­blik­ke­lig tem­pe­ra­tur­må­ling på de dan­ske lands­holds­dren­ges form. Det dan­ske lands­holds mest formstær­ke spil­ler. Fast mand mel­lem stæn­ger­ne for Lei­ce­ster Ci­ty i Pre­mi­er League. Hol­det lig­ger net­op nu på en delt an­den­plads og har som det ene­ste hold ik­ke tabt i sæ­so­nens seks før­ste kam­pe. En enormt flot be­drift af hol­det fra Lei­cesters­hi­re, der fak­tisk ik­ke har tabt en Pre­mi­er League- kamp si­den 4. april. Hol­det har luk­ket tred­je­f­lest mål ind i liga­en, men Kas­per Sch­mei­chel til­skri­ves en stor del af klub­bens suc­ces som ube­sej­ret. Kas­per Sch­mei­chel holdt der­u­d­over bu­ret rent i Dan­marks se­ne­ste to land­skam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en. Lands­hol­dets nor­ma­le ven­stre­ba­ck­er, Ni­co­lai Boi­le­sen og Si­mon Poul­sen, er beg­ge rø­get ud i kul­den i de­res respek­ti­ve klub­ber. Først­nævn­te på grund af in­ter­ne pro­ble­mer i klub­ben, mens Si­mon Poul­sen fort­sat er ska­det i PSV. Riza Dur­mi­si greb i sep­tem­ber chan­cen, da han de­bu­te­re­de som star­ter på lands­hol­det mod Albanien og spil­le­de si­den hen og­så fra start mod Ar­me­ni­en. I en ka­ska­de af ne­ga­ti­ve ord ret­tet mod lands­hol­dets ind­sats i de to kam­pe var Dur­mi­si én af få lys­punk­ter. Den un­ge dan­sker, hvis kon­trakt ser ud til at lø­be ud i Brøndby, har spil­let i syv ud af ot­te Su­per­liga­kam­pe fra start. ’ Dan­marks ene­ste an­gri­ber.’ Så­dan bli­ver Ni­ck­las Bendt­ner of­te om­talt – og som ene­ste boks­an­gri­ber med in­ter­na­tio­nalt snit i trup­pen er det en god idé at ha­ve lidt mål­selv­til­lid og kamp­mi­nut­ter i be­ne­ne. Bendt­ner har dog ik­ke man­ge af de­le­ne i sin an­den sæ­son i Wol­fsburg. Alt så ro­sen­rødt ud i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen, hvor Ni­ck­las Bendt­ner plud­se­lig blev mål- og sej­rs­helt i Su­per Cup- kam­pen mod Bay­ern Mün­chen i au­gust. Men det er ble­vet hver­dag igen for Bendt­ner. Ek­sem­pli­fi­ce­ret i we­e­ken­dens hjem­me­sejr over Hertha Ber­lin, hvor Ni­ck­las Bendt­ner for før­ste gang i sæ­so­nen star­te­de på ba­nen, men blev pil­let ud ef­ter en halv ti­me til for­del for kon­kur­ren­ten Bas Dost, der score­de to mål. Den blon­de viking skif­te­de i som­mer fran­ske frø­er i Lil­le ud med 50.000 fa­na­ti­ske tyr­ke­re i Fe­ner­ba­h­ce i Istan­bul. Ef­ter en god­kendt start i Tyr­ki­et af den 26- åri­ge dan­sker med tre kam­pe fra start, fik Si­mon Kjær rødt kort i en Champions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Shakh­tar Do­netsk og blev si­den hen ska­det til træ­ning. Vikin­gen har der­for ik­ke væ­ret i ak­tion si­den 30. au­gust, men er meldt tilbage på træ­nings­ba­nen i Istan­bul. mark og ik­ke ud ik­ke til e Kvist ha FCKs stæ vet til i F ser Wil­lia med en ba­ne fik i går, hvo og lag­de Dan­mark tu­gal 10. hvor Erik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.