BMC for­sva­re­de VM- tit­len

Bri­an Holms Qui­ck­Step be­sej­ret i hold­tids­kørs­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRE­STI­GE- DU­EL Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Fo­to: EPA

Det ame­ri­kan­ske cy­kel­hold BMC le­ve­de op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den ved at vin­de den pre­sti­ge­ful­de hold­tids­kør­sel ved VM for an­det år på stri­be, mens Mi­cha­el Val­gren og Tin­koff - Saxo sty rte­de ud af me­dal­je­mu­lig­he­der­ne.

Tay­l­or Phin­ney lod en knyt­tet næ­ve stry­ge gen­nem luft en, da BMC kryd­se­de stre­gen eft er 38 ki­lo­me­ter skar­pt ek­se­kve­ret tem­po­kør­sel, hvor han sam­men med team- kol­le­ger­ne for­sva­re­de VMtit­len fra 2014.

BMC slog der­med co- fa­vo­rit­ter­ne fra Qui­ck­Step, som, trods mo­to­rer i stil med To­ny Martin og Mi­chal Kwi­at­kowski, ik­ke for­må­e­de at hol­de trit med BMC, der slog det bel­gi­ske stor­hold med 11 se­kun­der.

Tay­l­or Phin­ney var stik imod sin na­tur tæt på ord­for­le­gen, da han blev afæ­sket en re­ak­tion kort eft er at væ­re kom­met i mål på ru­ten ved Ri­ch­mond, hvor ver­dens­mester­ska­ber­ne afh ol­des i år.

» Det er svært at for­stå. Jeg er lidt tom for ord li­ge nu. Det he­le har væ­ret no­get af en rut­sche­ba­ne­tur de sid­ste par år, « kom det med et smil fra Phin­ney, som først be­gynd­te at kø­re igen i sen­som­me­ren ef­ter me­re end et års pau­se på grund af et me­get kom­pli­ce­ret og kar­ri­e­re­tru­en­de ben­brud.

Me­re end Qui­ck­step kun­ne mat­che

Selv vi­ste Tay­l­or Phin­ney sig vir­ke­lig vel­kø­ren­de på det seks mand store hold, men det var den au­stral­ske spe­ci­a­list Ro­han Den­nis, som for al­vor trak læs­set med nog­le dra­be­li­ge dun­der­fø­rin­ger, som gjor­de en for­skel og kon­stant holdt far­ten op­pe nær de 60 km/ t.

Den top­fart var me­re, end EtixxQu­i­ck­Step kun­ne mat­che, selv om Bri­an Holms trop­per va­nen tro var med til det sid­ste og le­ve­re­de mel­lem­ti­der, BMC kun­ne sky­de eft er som sidst star­ten­de.

Ene­ste re­el­le over­ra­skel­se stod Team Mo­vistar for, da det span­ske mand­skab for­må­e­de at hol­de au­stral­ske Ori­caGre­e­ned­ge bag sig med en mar­gin på 23 se­kun­der, godt hjul­pet af tem­po­jern som den tid­li­ge­re ti­me­re­kord­hol­der Alex Dow­sett og den ita­li­en­ske ånds­fæl­le Adri­a­no Mal­o­ri.

For Tin­koff- Saxo blev den ’ uof­fi­ci­el­le’ åb­nings­dag ved VM en stor skuf­fel­se, da Mi­cha­el Val­gren og Mi­cha­el Ro­gers røg me­get vold­somt i as­fal­ten. Det lyk­ke­des en åben­lyst smer­te­pla­get Val­gren at kom­me på cyk­len igen, men det var me­re end ba­re sym­bolsk, at dan­ske­ren rul­le­de i mål med fan­tom­drag­ten flå­et op i he­le høj­re si­de.

Mi­cha­el Val­gren er ud­ta­get til at kø­re VM på lan­de­vej på søn­dag, men ska­der­ne kan vi­se sig at væ­re hæm­men­de for den 23- åri­ge dan­sker.

vandt VM i hold­kør­sel for an­det år på stri­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.