Hvor er Plan C, D og E?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SID­STE ÅR BLEV Kevin Magnus­sens ma­na­ger, Dor­te Ri­is, be­rømt og be­ryg­tet for sin ’ in­gen Plan B’- po­li­tik. Tro­en på at Magnus­sen be­holdt sit McLaren- sæ­de var så fast, at der ik­ke var no­gen al­ter­na­ti­ver, da han kort før jul blev de­gra­de­ret til re­ser­ve­kø­rer.

I år blev til­gan­gen en smu­le me­re re­a­li­stisk. Det nye ame­ri­kan­ske Haas- team var Plan B, hvis drøm­men om et co­me­ba­ck i McLaren- sæ­det ik­ke gik i op­fyl­del­se. Fint nok – men nu er jeg ban­ge for, at der skal bå­de en Plan C, D og E på ba­nen SÅ­DAN AR­BEJ­DER AN­DRE For­mel 1- kø­re­re og de­res ma­na­ger­se­nem­lig. Tag for ek­sem­pel Magnus­sens hårdeste kon­kur­rent til et Haas- sæ­de, Ro­main Grosje­an. Jeg hø­rer i pad­do­ck­en i Singapore, at fransk­man­den al­le­re­de har ind­gå­et en aft ale med Haas. Den er iføl­ge ryg­ter skru­et sam­men på en må­de, så fransk­man­den in­den for få da­ge sta­dig kan be­stem­me sig for at bli­ve i sit nu­væ­ren­de team, Lo­tus. Her ven­ter man på at Re­nault over­ta­ger tea­met, og hvis det sker, vil Grosje­an ta­ge det de­fi ni­ti­ve valg mel­lem Lo­tus og Haas. Dyg­tigt ar­bej­de af Grosje­an og hans ma­na­ger.

Ser­gio Pe­rez ar­bej­der og­så med al­ter­na­ti­ve pla­ner. Han har læn­ge haft en 2016- aft ale med sit nu­væ­ren­de team, For­ce In­dia, på teg­ne­bræt­tet, men med ud­sigt til, at Grosje­an for­la­der Lo­tus/ Re­nault, tø­ver han med at skri­ve un­der. Hvis drøm­men om Lo­tus/ Re­nault ik­ke går i op­fyl­del­se, har me­xi­ca­ne­ren For­ce In­dia som Plan B.

Ro­main Grosje­an og Ser­gio Pe­rez vi­ser med de­res sats­ning på to he­ste, hvor­dan kø­rer­mar­ke­det i For­mel 1- fungerer. Man skal he­le ti­den ha­ve al­ter­na­ti­ve pla­ner. JEG HAR IK­KE set no­get til Magnus­sens ma­na­ger i hver­ken Mon­za for 14 da­ge si­den el­ler her i Singapore. Det gør mig ær­ligt talt uro­lig. Det er nem­lig nu – in­den for de næ­ste 10 da­ge – do­mi­no­brik­ker­ne be­gyn­der at fal­de.

Mens al­le an­dre kø­re­re og ma­na­ge­re har travlt i pad­do­ck­en i Singapore, sid­der Kevin Magnus­sen i Dan­mark med sin bræk­ke­de hånd. Og hans ma­na­ger er usyn­lig. De ene­ste, der gør lidt for Magnus­sen her i Singapore, er McLaren- tea­met, der ger­ne vil hjæl­pe ham vi­de­re. Men de­res salgs­ar­gu­ment er ik­ke ver­dens bed­ste: ’ Her er en kø­rer, vi ik­ke selv kan bru­ge – var det ik­ke no­get for jer?’ HVIS ET CO­ME­BA­CK hos McLaren var Plan A, var Haas læn­ge Plan B. Med Grosje­an på vej til ame­ri­ka­ner­ne er der nu be­hov for en Plan C. Den kun­ne væ­re det For­ce In­dia- sæ­de, Ser­gio Pe­rez eft er­la­der, hvis han ta­ger Grosje­ans plads hos Lo­tus/ Re­nault. Hvis For­ce In­dia- sæ­det er for dyrt ( man skal ha­ve sponso­rer med – om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner) el­ler Pe­rez bli­ver, må Plan D må væ­re at hol­de øje med hvad der sker hos Lo­tus/ Re­nault. Med nye eje­re vil der blæ­se nye vin­de i tea­met, og en eff ek­tiv ma­na­ger hav­de al­le­re­de væ­ret i kon­takt med Re­nault- le­del­sen for at på­pe­ge, at Kevin Magnus­sen som 2013- me­ster i Re­nault Wor­ld- se­ri­en vil væ­re en eff ek­tiv am­bas­sa­dør for mær­ket. En­de­lig må Plan E væ­re et sæ­de i det lil­le Ma­nor- team, der med Mer­ce­des- mo­to­rer og en for­bed­ret øko­no­mi fak­tisk be­gyn­der at lig­ne et for­nuft igt al­ter­na­tiv.

Med 22 sæ­der og op mod 50 po­ten­ti­el­le kø­re­re er det så­dan, For­mel 1 an­no 2016 fungerer. Det hå­ber jeg, Magnus­sen og hans bag­land har for­stå­et.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Dor­te Ri­is har tid­li­ge­re få­et kri­tik for ik­ke at va­re­ta­ge Kevin Magnus­sens in­ter­es­ser godt nok. Sid­ste år lag­de Kevin Magnus­sen al­le æg i McLaren- kur­ven, men end­te som be­kendt med at stå tilbage som re­ser­ve­kø­rer. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.