POUL JØR­GEN­SEN ER DØD

Le­gen­da­risk tv- pio­ner

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

Den le­gen­da­ri­ske jour­na­list og tid­li­ge­re DR- vært Poul Jør­gen­sen dø­de i går. Han blev 87 år.

En af de store tv- pio­ne­rer, fra den­gang dansk fjern­syn blot kun­ne ses på en en­kelt ka­nal i sort- hvid, er ik­ke læn­ge­re iblandt os. Jour­na­li­sten Poul Jør­gen­sen sov stille ind i går og ef­ter­la­der sig sin hu­stru Lis Pe­der­sen.

Poul Jør­gen­sen blev født i København i 1928 og blev nog­le år ef­ter sin stu­den­terek­sa­men i 1947 an­sat i DR, som den­gang hed Stats­ra­dio­fo­ni­en.

Her blev Poul Jør­gen­sen et af de før­ste an­sig­ter, dan­sker­ne lær­te at ken­de gen­nem tv- skær­me­ne. De før­ste år gjor­de han land­brugs- og er­hvervs­stof­fet spi­se­ligt for dem, som ik­ke kør­te i me­je­tær­sker el­ler bar ha­bit. Si­den blev han op­læ­ser på TV- Avi­sen.

Men det var i 1959, at Poul Jør­gen­sen ka­ste­de sig over den me­ti­er, der skul­le bli­ve hans fi­ne­ste. Nem­lig at op­ly­se dan­sker­ne om, hvad der rør­te sig i de roy­a­le kred­se - i øv­rigt som en af de før­ste jour­na­li­ster her­hjem­me.

Vært af den gam­le skole

I 1973 fik Poul Jør­gen­sen en ung kvin­de­lig kol­le­ga på Dan­marks Ra­dio, Met­te Fugl, der se­ne­re blev en af Dan­marks bedst kend­te kor­re­spon­den­ter. Den­gang mød­te den un­ge Met­te Fugl det, hun i dag hu­sker som en ’ gam­mel­dags vært’.

» Jeg bli­ver ked af det, når jeg skal si­ge hu­sker. Men jeg me­ner gam­mel­dags i or­dets bed­ste for­stand. Poul gik me­re op i sit ar­bej­de, end han gik op i sig selv. Han var en frem­ra- gen­de, ven­lig og pro­fes­sio­nel stu­di­e­vært. Og det er ik­ke no­get, jeg si­ger, for­di man skal ta­le godt om de dø­de. Så­dan hu­sker jeg ham vir­ke­lig, « si­ger Met­te Fugl og fort­sæt­ter:

» Han var ik­ke en del af det, jeg kal­der for sel­fie- jour­na­li­stik­ken, hvor vær­ten er i fo­kus. Selv­om han var kendt og el­sket i of­fent­lig­he­den, var Poul ik­ke en af dem, som fik stor­heds­v­an­vid. Han var en mand, der pas­se­de sit ar­bej­de på en so­lid må­de, og så var han so­lid i sin om­gang med sproget og sin for­mid­ling, « si­ger Met­te Fugl, der selv stop­pe­de på DR i 2012 ef­ter næ­sten 35 år.

En pri­vat mand

Poul Jør­gen­sens ar­bej­de og rolle som tv- pio­ner blev i 1990 ho­no­re­ret på for­nem­ste vis af det kon­ge­hus, han selv hav­de brugt så man­ge år af sit ar­bejds­liv på at for­tæl­le om. Han blev slå­et til rid­der af Dan­ne­brog.

Selv­om Poul Jør­gen­sen gjor­de dan­sker­ne sel­skab i tv- stu­er­ne gen­nem man­ge år, var han i vir­ke­lig­he­den en pri­vat mand, hu­sker Met­te Fugl. Hel­ler ik­ke kol­le­ga­er­ne kom til at ken­de Poul Jør­gen­sen per­son­ligt.

» Jeg gjor­de i hvert fald ik­ke. Ik­ke så­dan tæt på i hvert fald. Han hav­de si­ne græn­ser, og han var ik­ke en mand, man gik på værts­hus med el­ler snak­ke­de pri­vat med. Men det gjor­de ik­ke no­get, det kun­ne man gø­re med så man­ge an­dre. Han var diskret med sit eget liv, « si­ger Met­te Fugl og til­fø­jer:

» Det kun­ne man må­ske og­så in­di­mel­lem træn­ge til, at nog­le vær­ter var i dag. Jeg tror ik­ke, at Poul vil­le ha­ve brudt sig om den der sel­fiejour­na­li­stik, som jeg kal­der den. Jeg tror ik­ke, at han vil­le ha­ve brudt sig om at væ­re vært i dag. «

Poul Jør­gen­sen stop­pe­de på DR i 1995 ef­ter me­re end 45 års an­sæt­tel­se. Han nå­e­de at run­de TV 2 og TV 3, in­den han gik på pen­sion ef­ter et langt liv i jour­na­li­stik­ken.

Sjove fejl

Selv­om Met­te Fugl frem­hæ­ver Poul Jør­gen­sens pro­fes­sio­na­lis­me, var han og­så le­ve­rings­dyg­tig i va­ske­æg­te tv- bøf­fer, der skab­te mor­skab på re­dak­tio­nen i TV- By­en, som den­gang hav­de til hu­se i Sø­borg:

» Han kun­ne be­gå sjove fejl. Jeg

Met­te Fugl, jour­na­list Han var ik­ke en del af det, jeg kal­der for sel­fiejour­na­li­stik­ken, hvor vær­ten er i fo­kus

Fo­to: Jan Jør­gen­sen

Jour­na­list og tid­li­ge­re stu­di­e­vært på Dan­marks Ra­dio Poul Jør­gen­sen var det før­ste prø­ve­bil­le­de der blev sendt på dansk fjern­syn den 20 au­gust 1950.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.