Støt­te­de med 400.000 kr.

Kon­ge­hu­set valg­te at støt­te Sy­ri­en og fra­valg­te Frel­sens Hærs hjem­lø­se­ind­sam­ling

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk 2010 2014 til Sy­ri­en 2015 2014

IND­SAM­LING

Søn­dag ind­sam­le­de DR, TV2 og 12 nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner over 86 mil­li­o­ner kro­ner til Sy­ri­en og nær­om­rå­der­ne.

I den for­bin­del­se do­ne­re­de kon­ge­hu­set 400.000 kro­ner. Hen­holds­vis 200.000 fra Dron­ning Mar­gret­hes og prins Hen­riks Fond og 200.000 fra Kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Marys Fond.

Der er dog ik­ke ble­vet fun­det plads til og­så at støt­te den an­den ind­sam­ling, som løb af stab­len søn­dag, Frel­sens Hærs ’ Giv en hånd til Dan­marks ud­sat­te’, som blandt an­det støt­ter hjem­lø­se og fat­ti­ge fa­mi­li­er.

Og det er der en gan­ske god grund til, hvis man spør­ger kon­ge­hu­set.

» Kon­ge­hu­set har ik­ke do­ne­ret pen- ge i for­bin­del­se med den nu­væ­ren­de ind­sam­ling til for­del for hjem­lø­se, men hjem­lø­se i Dan­mark er tid­li­ge­re ble­vet be­tænkt, da f. eks. Mor­gen­caféen for Hjem­lø­se og Lands­for­e­nin­gen af Væ­re­Ste­der modt­og Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris. Det vur­de­res fra gang til gang af be­sty­rel­ser­ne bag fon­de­ne, hvor­når der bli­ver do­ne­ret, « for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by.

Ik­ke kun må­lt på roy­al op­bak­ning la­der det til, at ’ Hjælp Nu’, DR og TV2s stort an­lag­te aku­tind­sam­ling til Sy­ri­en, var den store vin­der i ind­sam­lings­ver­de­nen søn­dag. Og­så når det gæl­der mæng­den af ind­sam­le­de pen­ge er ’ Hjælp Nu’ et godt styk­ke for­an.

Så­le­des har ind­sam­lin­gen til Sy­ri­en og nær­om­rå­der­ne hen­tet over 86 mil­li­o­ner kro­ner ind.

KON­GE­HU­SET STØT­TER

RE­GENT­PAR­RETS BI­DRAG: Dan­mark­sind­sam­lin­gen

2009 Støt­te til land­s­ind­sam­ling for Afri­ka 100.000 kr.

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

Støt­te til kvin­der i Afri­ka 200.000 kr

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

DRs land­s­ind­sam­ling 2011 250.000 kr.

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

2012 Land­s­ind­sam­ling DR og TV2 i 2012 175.000 kr

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

2013 Støt­te­pro­jekt i den tred­je ver­den 200.000 kr.

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

’ Når mor mang­ler’ 200.000 kr.

Dan­mark­sInd­sam­lin­gen

’ De stille ka­ta­stro­fer’ 500.000 kr.

Aku­tind­sam­ling

200.000 kr.

KRON­PRIN­S­PAR­RETS BI­DRAG: Dan­mark­sind­sam­lin­gen

2013 Støt­te­pro­jekt i den tred­je ver­den 200.000 kr.

Dan­mark­sind­sam­lin­gen

’ Når mor mang­ler’: 150.000 kr.

Dan­mark­sind­sam­lin­ge­nen

’ De stille ka­ta­stro­fer’: 250.000 kr.

Der var liv­lig ak­ti­vi­tet i det store call- cen­ter søn­dag af­ten, hvor ken­dis­ser og po­li­ti­ke­re sad klar til at mod­ta­ge de man­ge te­le­fon- do­na­tio­ner. Her er det tv- vær­ten Sa­rah Grü­newald og ko­mi­ke­ren Jan Gint­berg. Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

je­pa@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.