Nej, det vil øde­læg­ge de­bat­ten

BT - - DEBAT - CLAUS HJORT­DAL

For­mand, Skole­le­der­for­e­nin­gen

sjovt mod­sæt­nings­for­hold i, at det skal væ­re fol­ke­sko­lens an­svar at vi­se Muham­med- teg­nin­ger­ne, når in­gen an­dre i det off ent­li­ge rum vi­ser dem. Bør­ne­ne ser ik­ke teg­nin­ger­ne, for­di de ik­ke bli­ver vist. Det er slå­et fast, at det var fi nt at vi­se teg­nin­ger­ne for at un­der­byg­ge yt­rings­fri­he­den, men en præ­sen­ta­tion af dem nu kan bedst op­le­ves som en pro­vo­ka­tion i ste­det for en un­der­byg­gel­se af yt­rings­fri­he­den. Jeg kan ik­ke se vig­tig­he­den af, at

DER ER ET

det ale­ne er fol­ke­sko­lens an­svar at vi­se nog­le teg­nin­ger, som el­lers ik­ke bli­ver bragt i off ent­lig­he­den.

un­der­vi­se i Muham­med- kri­sen, som er en stor og vig­tig del af en de­bat om yt­rings­fri­he­den og om, hvor langt den stræk­ker sig, men man kan sag­tens ta­ge den de­bat uden at vi­se teg­nin­ger­ne. Fol­ke­sko­lens job er at for­mid­le bud­ska­ber, som ele­ver­ne skal for­stå. I den for­bin­del­se er det og­så vo­res an­svar at væl­ge det ud, som un­der­støt­ter de bud­ska­ber. Hvis vi ger­ne vil ska­be en de­bat om

MAN SKAL SELV­FØL­GE­LIG

yt­rings­fri­hed, så kan det ik­ke nyt­te no­get, at vi ind­le­der den med at pro­vo­ke­re den ene part.

hos den en­kel­te læ­rer. Hvis en læ­rer øn­sker at vi­se teg­nin­ger­ne i un­der­vis­nin­gen, så in­gen alarm, men der op­står et pro­blem, hvis po­li­ti­ker­ne går ind og dik­te­rer, at de skal vi­ses. Det var me­di­er­nes job at sik­re yt­rings­fri­he­den, og det er sko­ler­nes job at få bør­ne­ne til at for­stå, hvor­dan det er at leve i et de­mo­kra­tisk sam­fund. De mid­ler, som bedst ska­ber den de­bat, skal den en­kel­te læ­rer selv væl­ge.

VAL­GET SKAL LIG­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.