Glem Met­te F. s fe­ber­fan­ta­si

ME­NER

BT - - DEBAT -

Op til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres fo­re­slog par­tiets Astrid Krag, at Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og S ind­går en lang­tids­hold­bar af­ta­le om stats­bor­ger­skab, så vi und­går de hyp­pi­ge slags­mål om, hvor­dan og hvor­når men­ne­sker kan bli­ve dan­ske­re. Et gan­ske ukon­tro­ver­si­elt for­slag, skul­le man me­ne, eft er­som de tre par­ti­er sam­men med De Ra­di­ka­le al­le­re­de er i for­hand­lin­ger om net­op så­dan en aft ale. UN­DER SEL­VE KON­GRES­SEN luft ede S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen så den tan­ke, at en bred aft ale og­så kan rum­me ’ asyl og ud­læn­din­ge’, og nu er fan­den løs. Ven­stre­fl øj­en hy­ler op om Met­te Fre­de­rik­sens høj­re­d­rej­ning, mens Po­li­ti­ken og an­dre drøm- mer om en SV- re­ge­ring. Dansk Fol­ke­par­tis Sø­ren Es­per­sen tru­er end­da med at væl­te re­ge­rin­gen, hvis V og S ind­går en stor aft ale uden om DF. HER­TIL ER DER kun et at si­ge: Et na­tio­nalt kom­pro­mis om ud­læn­din­gepo­li­tik er en fe­ber­fan­ta­si, så tag en pil­le. V tør ik­ke iso­le­re DF, og S vil ik­ke si­ge ja til det, som kan få DF med. Men vi kan lø­se pro­ble­mer­ne et for et. Lad os få en aft ale om stats­bor­ger­skab – med skrap­pe­re krav til sprog, vi­den og selv­for­sør­gel­se og med fær­re mu­lig­he­der for dis­pen­sa­tion, som S har fo­re­slå­et. Lad os få en plan for, hvor man­ge fl ygt­nin­ge Dan­mark skal ta­ge, og hvor­dan vi gør det uden at par­ke­re vo­res rå­de­ret i EUs kvo­te­sy­stem. LAD OS SE re­ge­rin­gens be­bu­de­de stram­nin­ger af op­hold­stil­la­del­se og fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger for de ud­læn­din­ge, som har svæ­rest ved at bli­ve in­te­gre­ret. Lad os i det he­le ta­get nu få gen­nemtænk­te pla­ner for bed­re in­te­gra­tion af dem, som kan og vil. Re­ge­rin­gens mø­de tors­dag med de dan­ske virk­som­he­der er i den for­bin­del­se en god be­gyn­del­se. Det kan ik­ke alt sam­men ske med bre­de fl er­tal. Men det kan ske. Og det ha­ster. kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.