Ja, mus­li­mer skal ud­for­dres

BT - - DEBAT - ME­RE­TE RI­ISA­GER

Un­der­vis­nings­ord­fø­rer ( LA)

krist­ne skal leve fre­de­ligt sam­men i Dan­mark, så skal mus­lim­ske børn læ­re, at re­li­gions­kri­tik og fri­heds­ret­tig­he­der er en for­ud­sæt­ning for et de­mo­kra­tisk sam­fund. Der er in­gen ide­o­lo­gi­er el­ler re­li­gio­ner, som ik­ke skal de­bat­te­res og kri­ti­se­res i et de­mo­kra­tisk sam­fund. Der­for er det og­så en to­tal fal­li­ter­klæ­ring, når Claus Hjort­dal si­ger, at man ik­ke skal bru­ge Muham­med- teg­nin­ger­ne i un­der­vis­nin­gen. Man und­går kun

HVIS MUS­LI­MER OG

den før­ste kon­fl ikt ved ik­ke at ta­ge de­bat­ten i klas­se­lo­ka­let, men det her hand­ler om no­get me­get stør­re, nem­lig hvor­dan mus­li­mer og krist­ne skal leve sam­men i et de­mo­kra­tisk sam­fund på lang sigt.

hand­ler ik­ke kun om teg­nin­ger­ne. Re­li­gions­kri­tik skal væ­re en al­min­de­lig del af vo­res sko­ler, for­di vi kan ik­ke ha­ve et sam­fund, hvor yt­rings­fri­he­den ik­ke gæl­der for vis­se grup­per. Det skal ik­ke kun væ­re op til en­kelt­per­so­ner at kri­ti­se­re re­li­gion, og der­for skal re­li­gions­kri­tik­ken nor­ma­li­se­res og

DEN HER DIS­KUS­SION

ind­gå som en helt af­gø­ren­de del af fol­ke­skole­un­der­vis­nin­gen.

i de­mo­kra­ti i fol­ke­sko­len. Ud­for­drin­gen for sko­le­læ­rer­ne er at reg­ne ud, hvor­dan man gør det. Der­for skal der la­ves no­get un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, så al­le læ­rer­ne ik­ke skal op­fi nde den dybe tal­ler­ken. De­mo­kra­ti­un­der­vis­ning om, at der sid­der 179 med­lem­mer i Fol­ke­tin­get, er fuld­stæn­dig tand­løst og li­ge­gyl­digt. Det vig­ti­ge er, at ele­ver­ne for­står for­ud­sæt­nin­ger­ne for fri­heds­ret­tig­he­der­ne, som er, at al­le vær­di­er og re­li­gio­ner kan ud­for­dres.

MAN SKAL UN­DER­VI­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.