PU­BLIC SER­VI­CE SÅ DET BAT­TER ’’

BT - - DEBAT -

Så kan vi vist godt skrue ned for in­ter­net­tet igen. Ven­de tilbage til de respek­ti­ve nyheds­ud­sen­del­ser på DR1 klok­ken 18.30 og 21.30 og på TV2 kl. 19 og 22. Claus El­m­ing fort­sæt­ter som vært på ’ Vild med dans’, kor­re­spon­den­ter­ne går hjem til sig selv, in­gen sam­sen­ding på DR1 og TV2 li­ge om hjør­net. Ba­re ro­lig, alt er tilbage i den van­te gæn­ge. Hæk­ken er klip­pet, græs­plæ­nen kan­tet snor­li­ge af, og snart kan vi træk­ke os helt ind i hu­ler­ne og stille uret en ti­me tilbage til mør­ke og årets vin­ter­gang. Alt bli­ver som før. KOMMENTARFELTERNE LÅ HØJT på ri­ch­ter­ska­la­en op til søndagens Hjælp nu!- ind­sam­ling. Hvad lig­ne­de det at ræk­ke ud eft er fl ere pen­ge fra dan­sker­nes lom­mer, når de hjem­lø­se, æl­dre og sva­ge må kig­ge lidt for langt eft er ud­strak­te og var­me hæn­der. Og så end­da på en bund af tvangs­ud­skre­vet li­cens fra DR el­ler surt sam­men­s­pa­re­de pa­ra­bol- kro­ner til TV2. Næh, så går vi ba­re op og læg­ger os i ste­det, når vi li­ge har skre­vet den sid­ste ra­sen­de replik i bun­den af en Fa­ce­book- tråd. MEN ER DER egent­lig grund til her bag­eft er at stå og stam­pe vi­de­re i gul­vet? Ik­ke rig­tigt. Så­dan cir­ka 17 kro­ner i gen­nem­snit pr. dan­sker blev det til, og det har hver­ken re­vet tæp­pet væk un­der he­le vel­færds­sta­ten el­ler split­tet na­tio­nen fra hin­an­den. Skal vi ik­ke væl­ge at si­ge tvær­ti­mod. Sam­men­lagt nå­e­de det lil­le land højt mod nord op på godt 86 mil­li­o­ner kro­ner i ind­sam­lin­gen til brug i nær­om­rå­der­nes fl ygt­nin­ge­lej­re om­kring Sy­ri­en. Eft er en uges op­takt og fo­kus på kri­gens gru på de to store me­di­eud­by­de­res plat­for­me med sy­ner­gi­eff ek­tens sam­le­de sum hen un­der mid­nat søn­dag, er der al mu­lig grund til at kon­sta­te­re, at vi hver­ken er et ky­nisk el­ler egoi­stisk land af pro­tek­tio­ni­stisk sel­v­op­ta­get­hed. IND­SAM­LINGSSHOW ER EN god dansk tra­di­tion. Lidt på linje med idræts­klub­ben, der sælger lod­sed­ler el­ler ju­le­ka­len­de­re fra dør til dør. Nej, ik­ke al­le åb­ner og spæ­der i bøs­sen, og vi er hver især i vo­res go­de ret til væl­ge vo­res do­na­tio­ner. I småt og stort, i tavs­hed el­ler lar­men­de so­ci­al me­di­e­for­stand. OG HVEM KAN ik­ke leve med, at DR og TV2 i fæl­les­skab fa­ci­li­te­rer tra­di­tio­nen? Kon­cep­tet kan al­tid dis­ku­te­res, og call cen­ter- ken­dis­fak­to­ren Er det okay, at kon­ge­hu­sets fon­de støt­te­de den kon­tro­ver­si­el­le fl ygt­nin­ge­ind­sam­ling ’ Hjælp Nu’ med 400.000 kr.? er må­ske en ken­de for­ud­si­ge­lig, men den vir­ker. Fik og­så mig til at gå eft er en Se­at, som jeg hel­dig­vis ik­ke vandt ( iro­ni kan fo­re­kom­me, red.). 500.000 fra Saxo Bank, over Dy­ne- Lar­sen, til femcif­re­de be­løb fra hånd­værks­me­stre, me­d­ar­bej­der­for­e­nin­ger og 150 kro­ner fra gud og hver­mand. Stats­mi­ni­ste­ren på vi­sit, fl ygt­nin­ge­kom­mis­sær­bej­le­ren, selv­om hun ik­ke rig­tig ud­ta­ler sig om em­net, og vå­be­nin­du­stri­rå­d­gi­ve­ren med en for­tid i stats­mi­ni­ste­ri­um og Nato i fæl­les vi­deo­indslag. Al­le som én. IK­KE MINDST SE­BA­STI­AN, der for før­ste gang i 20 år vo­ve­de sig op på en li­ve- tv- sce­ne i sa­gens tje­ne­ste. Rø­ren­de øje­blik, da han med let skæl­ven­de stem­me sat­te si­ne vel­kend­te ord på ik­ke at fø­le sig ale­ne. Og skul­le man fø­le sig net­op det dér i com­pu­ter- skær­mens skær, i af­magt over svigt et el­ler an­det sted i sy­ste­met, er det fair nok. Men det er ik­ke DRs el­ler TV2s skyld. El­ler mil­li­o­ner af fl ygt­nin­ges på godt 1.000 kal­o­ri­er i dags­ra­tion. HJÆLP NU! VAR pu­blic ser­vi­ce, så det bat­ter. Bå­de i dan­ske kro­ner og i sam­hø­rig­hed...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.