Bør Muham­med­teg­nin­ger­ne bru­ges i un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.10 HVAD GODT GØR DET? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.22 FINT, HVIS DET GAV­NER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.42 DE FOR­KLA­RER ME­GET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.57

Ja

Ron­ni Thom­sen

Ar­gjend Qa­mi­li

Cyrus Ra­zavi

Sis­si Klaus

Nej

1.133 stem­mer på bt. dk

DISKUTER RE­LI­GIO­NER Re­li­gion bør ik­ke dik­te­re no­get som helst på sam­funds­ni­veau. I et op­lyst sam­fund bør re­li­gion ik­ke fyl­de no­get. Re­li­gion er pri­vat og skal hol­des der. Uan­set hvil­ken re­li­gion der er ta­le om, bør den i 2015 kun­ne dis­ku­te­res, kri­ti­se­res og un­dres over. Kom­mu­ni­ka­tion er vej­en frem. Hvad får man ud af at vi­se teg­nin­ger­ne? Hvis man vil se teg­nin­ger­ne, så kan man gå ind og sø­ge på Goog­le. Det er sjovt, at vi cen­su­re­rer skældsord i fi lm og teg­ne­fi lm, men når det gæl­der Muham­med­teg­nin­ger, er det helt i or­den. Hvis det gav­ner un­der­vis­nin­gen og frem­mer for­stå­el­sen, så skal bil­le­der­ne selv­føl­ge­lig bru­ges i un­der­vis­nin­gen. På den an­den si­de, hvis bil­le­der­ne ik­ke har no­gen fag­lig ge­vinst, så er det jo lidt li­ge­gyl­digt at vi­se dem? Men det må væ­re op til den en­kel­te un­der­vi­ser at vur­de­re. At for­kla­re, hvor­for en hånd­fuld uska­de­li­ge teg­nin­ger fi k den mus­lim­ske ver­den på den an­den en­de, er ik­ke mu­ligt uden og­så at vi­se, hvad det he­le dre­je­de sig om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.