PANELET

BT - - DEBAT -

TRI­NE VIL­LE­MANN Det er pro­ble­ma­tisk, at en, der er så pri­vil­e­ge­ret som Kron­prin­sen, har så travlt med at løft e fi nge­ren over for os an­dre. Kon­ge­hu­set skal sam­le fol­ket, men der har væ­ret split­tel­se om ind­sam­lin­gen, og der­for er det ri­si­ka­belt, at han blan­der sig. Kon­ge­mag­ten har al­tid væ­ret in­vol­ve­ret i so­ci­a­le vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter, så det er ik­ke no­get nyt. Det er me­re re­le­vant for dem i de se­ne­re år, for kon­ge­hu­set hand­ler jo ik­ke me­re om magt, men om at sæt­te vær­di­er og væ­re rol­lemo­del­ler. Det kan ik­ke væ­re så kon­tro­ver­si­elt i for­hold til kon­ge­hu­set, for de er go­de til at væ­re i di­a­log med det po­li­ti­ske sy­stem, så de und­går at læg­ge sig ud med re­ge­rin­gen. De kan kun over­le­ve i mo­der­ne tid ved at føl­ge de kon­sti­tu­tio­nel­le spil­le­reg­ler.

For­fat­ter og kon­ge­hu­s­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.