Løk­ke fan­get i t

Stats­mi­ni­ste­ren er i klem­me mel­lem Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen. Den ene kan red­de ham, den an­den væl­te ham

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Pres­set på stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) for at lø­se flygt­nin­ge- kri­sen sti­ger dag for dag.

På et højspændt kri­se­mø­de i EU skal in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg i dag læg­ge arm med de an­dre EUlan­de, om hvor­dan man fin­der pen­ge til at styr­ke det eu­ro­pæ­i­ske græn­se­a­gen­tur Fron­tex, så kon­trol­len ved de yd­re græn­ser bli­ver styr­ket. Sker det ik­ke, vil flygt­nin­ge­ne bli­ve ved med at strøm­me ind i EU.

Ved frokost­tid mø­des ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind på Po­li­ti­går­den med rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg for sam­men med ham at re­de­gø­re for, hvor­dan man frem­over vil hånd­hæ­ve reg­ler­ne om, at flygt­nin­ge skal re­gi­stre­res ved græn­sen.

Og på tors­dag af­hol­der Løk­ke selv et ’ ci­vil­sam­fun­dets top­mø­de’ i sin em­beds­bo­lig Ma­ri­en­borg for at få en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der til at hjæl­pe med at ta­ge imod flygt­nin­ge­ne på ar­bejds­mar­ke­det og i for­e­nings­li­vet.

En usæd­van­lig god plan

Re­ge­rin­gen ar­bej­der i øje­blik­ket in­tenst på at fin­de løs­nin­ger i po­li­tiets be­red­skab, i EU og med sin kom­men­de flygt­nin­ge­plan, der skal frem­læg­ges på et el­ler an­det tids­punkt i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Løk­ke har lo­vet, at Dan­mark skal mod­ta­ge fær­re flygt­nin­ge, og da han al­le­re­de har sagt ja til at mod­ta­ge 1.000 fle­re, skal han di­ske op med en usæd­van­lig god plan, hvis han skal und­gå at bli­ve an­kla­get for at svig­te sit løf­te.

Mens det­te ar­bej­de står på og læg­ger be­slag på enor­me res­sour­cer i re­ge­rings­kon­to­rer­ne, står Sø­ren Es­per­sen fra DF i kulis­sen og tru­er med at væl­te ham, hvis han ind­går en ny flygt­nin­ge­af­ta­le uden DF.

Ven­stre har en klar in­ter­es­se i at ind­gå en bred og lang­tids­hold­bar af­ta­le med de blå par­ti­er og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Hvis Met­te Fre­de­rik­sen er med i af­ta­len, får Løk­ke en ga­ran­ti for, at reg­ler­ne ik­ke æn­dres ef­ter et valg, og det er præ­cis, hvad DF fryg­ter.

» Det kan i en vis for­stand væ­re en for­del, hvis af­ta­ler kan æn­dres hur­tigt, når der er be­hov for det, « an­fø­rer Martin Hen­rik­sen ( DF) som en be­grun­del­se for, at bre­de po­li­ti­ske af­ta­ler ik­ke nød­ven­dig­vis er en for­del. De kan og­så væ­re en spæn­de­trø­je.

En bred af­ta­le

På det se­ne­ste har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nær­met sig Ven­stre på fle­re om­rå­der. Man vil ger­ne stram­me kra­ve­ne for at få dansk pas og er ik­ke læn­ge­re ka­te­go­risk imod at styr­ke græn­se­kon­trol­len. S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen me­ner, at den­ne åb­ning kan dan­ne grund­lag for en bred af­ta­le. DF er nær­mest imod.

I hvert fald røg Sø­ren Es­per­sen i går helt op i det rø­de felt, da han blev spurgt om det.

» En fast ud­læn­din­ge­af­ta­le som et bredt for­lig, hvor Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er med uden Dansk Fol­ke­par­ti, det vil jeg ik­ke ac­cep­te­re. Det vil væ­re helt utæn­ke­ligt, « sag­de han til TV2.

Og til­fø­je­de fyn­digt, at ’ så væl­ter vi ham’, hvis Løk­ke trod­ser Dansk Fol­ke­par­ti.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen for­står ik­ke, hvor­for Sø­ren Es­per­sen har be­hov for at hid­se sig så­dan op.

» Jeg sy­nes ik­ke, at Ven­stre har gi­vet an­led­ning til det. Men det er en vel­kendt hold­ning hos Sø­ren Es­per­sen. Han tru­e­de og­så med at væl­te VK- re­ge­rin­gen i 2008, « si­ger Jakob El­le­mann- Jen­sen.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

Dansk Fol­ke­par­ti vil skær­pe kra­ve­ne i lig­hed med Ven­stre. Man kræ­ver des­u­den, at an­tal­let af dis­pen­sa­tio­ner fra sprog­kra­vet ned­brin­ges. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil stram­me sprog­kra­vet. Ven­stre vil hæ­ve sprog­kra­vet fra Danskprø­ve 2 til Danskprø­ve 3. Kra­vet til selv­for­sør­gel­se skal stram­mes. Man skal ha­ve for­sør­get sig selv i fi­re af de se­ne­ste fem år. Stats­bor­ger­skabsprø­ven skal ud­vid­des med fle­re spørgs­mål. Dansk Fol­ke­par­ti kræ­ver, at Dan­mark ta­ger fær­re flygt­nin­ge. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har sagt ja til 1.000 fle­re flygt­nin­ge Ven­stre vil ta­ge 1.000 flygt­nin­ge fle­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.