Tre­kants­dra­ma TRAVL UGE VEN­TER

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Jep­pe Bø­je Ni­el­sen/ Sa­ra Gang­sted/ Tho­mas Lek­feldt, AFP

Dansk Fol­ke­par­ti vil ind­fø­re skær­pet græn­se­kon­trol og om nød­ven­digt helt luk­ke græn­sen. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil styr­ke græn­se­kon­trol­len, så langt Schen­gen- reg­ler­ne til­la­der det. Ven­stre vil styr­ke kon­trol­len in­den­for ram­mer­ne af Schen­gen- af­ta­len Dansk Fol­ke­par­ti vil skær­pe reg­ler­ne ge­ne­relt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går ind for uæn­dre­de reg­ler. Ven­stre vil skær­pe reg­ler­ne for ud­læn­din­ge fra ik­ke- ve­st­li­ge lan­de og lem­pe for vis­se an­dre. Dansk Fol­ke­par­ti er enig med Ven­stre. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har ik­ke talt om at æn­dre reg­ler­ne. Ven­stre vil af­skaf­fe mu­lig­he­den for at op­nå per­ma­nent op­hold uden at kun­ne ta­le dansk og væ­re i ar­bej­de. Dansk Fol­ke­par­ti kræ­ver, at asylan­sø­ge­re spær­res in­de i cen­tre, ind­til de kan sen­des re­tur. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at flygt­nin­ge skal kun­ne bo og ar­bej­de uden for cen­tre­ne. Ven­stre har lo­vet at kom­me med et ny in­te­gra­tions­pro­gram. Ind­hol­det er ik­ke kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.