BARNELATTER

Den selv­be­stal­te­de ’ kli­to­rislæ­ge’ Pe­ter Fre­de­rik­sen bo­e­de med sin fi re- åri­ge søn i hu­set med de kvin­de­li­ge kønsor­ga­ner i fry­se­ren

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj may­day@ maydaypress. com

BT I SYDAFRIKA

Når den 63- åri­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen gik i gang med skal­pel og lo­kal­be­dø­vel­se af afri­kan­ske kvin­der for at få køns­de­le til sin fry­ser, ske­te det med stor sand­syn­lig­hed med den lil­le fi re- åri­ge søn i hu­set.

Han har bo­et ale­ne med søn­nen i det se­ne­ste halvan­det år. Po­li­ti­et me­ner, at de bizar­re ind­greb er sket i man­dens lil­le hus i den syd­afri­kan­ske by Blo­em­fon­te­in.

Pe­ter Fre­de­rik­sen har to små børn med sin afri­kan­ske hu­stru, men par­ret har ik­ke bo­et sam­men i halvan­det år, har han for­talt den dan­ske fo­to­graf Jørn Stjerneklar, som for P1 Do­ku­men­tar in­ter­viewe­de man­den i tre da­ge i ju­ni.

» Jeg for­nem­me­de, at han hav­de indstil­let sig på, at han ik­ke kun­ne få den yng­ste søn, for­di han er født i Leso­t­ho. Men den fi re- åri­ge er født i Sydafrika, og iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen var han tæt på at få den ful­de for­æl­dre­myn­dig­hed over dren­gen. Han for­tal­te mig og­så, at den dan­ske am­bas­sa­de var i gang med at hjæl­pe ham med at få et dansk pas til dren­gen, « si­ger Jørn Stjerneklar og fort­sæt­ter:

» Der var så li­ge et pro­blem med at få det pas til dren­gen, for­di Pe­ter Fre­de­rik­sen er bi­ga­mist. Han var – i hvert fald da jeg tal­te med ham – gift med den 28- åri­ge afri­ka­ner, men han var af uransa­ge­li­ge år­sa­ger al­drig blev skilt fra sin hu­stru i Dan­mark. Han sag­de til mig: ’ Ja, jeg må jo se at bli­ve skilt fra én af dem’. «

Det er ik­ke ulov­ligt at væ­re gift med fl ere kvin­der i Sydafrika. Lan­dets præ­si­dent er gift med fi re kvin­der. Men i Dan­mark er det ulov­ligt.

Fle­re facet­ter

Hu­stru­en i Dan­mark øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig til BT. Den dan­ske am­bas­sa­de i Pre­to­ria øn­sker hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­vidt den har for­søgt at hjæl­pe med at få et dansk pas til den lil­le dreng. Iføl­ge syd­afri­kansk po­li­ti er dren­gen nu sam­men med sin lil­le­bror og sin mor.

» Jeg tror, der er fl ere facet­ter i den­ne hi­sto­rie. Det er ik­ke så­dan, at Pe­ter Fre­de­rik­sen nød­ven­dig­vis ube­tin­get er skur­ken, og at den un­ge afri­kan­ske hu­stru er en en­gel. Hans for­sva­rer har ud­talt til en syd­afri­kansk avis, at det var hu­stru­en, som bad ham om at gem­me de 21 kli­to­ris­ser i fry­se­ren, for­di hun vil­le sæl­ge dem i Leso­t­ho. Vi bli­ver for­hå­bent­lig klogere, når po­li­ti­et er fær­dig med eft er­forsk­nin­gen, « si­ger Jørn Stjerneklar.

GRA­FIK: Fa­ger­heim Kon­ge­ri­get Leso­t­ho er en stat i det syd­li­ge Afri­ka. Lan­det har in­gen ad­gang til ha­vet og er på al­le si­der om­gi­vet af Sydafrika. Dan­ske­ren bor i by­en Blo­em­fon­te­in i Sydafrika.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

BT be­skrev den bizar­re sag i søn­dags­a­vi­sen og i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.