MIDT I GRU­EN Bag trem­mer

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Bo Poul­sen

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015 Den nu fængs­le­de Pe­ter Fre­de­rik­sen har bo­et ale­ne med søn­nen i hu­set i Blo­em­fon­te­in i det se­ne­ste halvan­det år. Fo­to: Jørn Stjerneklar

RETS­MØ­DE

bopo@ bt. dk

Den op­sigtsvæk­ken­de sag mod dan­ske Pe­ter Fre­de­rik­sen nå­e­de i går nye høj­der, da den 63- åri­ge mand fik for­læn­get sin fængs­ling, mens po­li­ti­et fort­sæt­ter ef­ter­forsk­nin­gen.

Pe­ter Fre­de­rik­sen blev tors­dag an­holdt i Sydafrika, da po­li­ti­et fandt 21 kvin­de­li­ge køns­de­le i hans fry­ser i hjem­met i by­en Blo­em­fon­te­in. Det ske­te, ef­ter at dan­ske­rens 28- åri­ge hu­stru hav­de ind­gi­vet en an­mel­del­se mod ham.

Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen skal hen­des mo­tiv fin­des i, at par­ret lig­ger i en skils­mis­se, og at de kæm­per om for­æl­dre­myn­dig­he­den over de­res to små børn. Men in­den gårs­da­gens rets­mø­de hav­de po­li­ti­et set vi­deo­op­ta­gel­ser, hvor Pe­ter Fre­de­rik­sen om­ta­ler de 21 kvin­de­li­ge køns­de­le som ‘ tro­fæ­er’.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det for­kla­rer Pe­ter Fre­de­rik­sen, at de af­skår­ne køns­de­le har lig­get i fry­se­ren ’ i åre­vis’, og han un­der­stre­ger li­ge­som sin ad­vo­kat, at det er ko­nen, der har an­bragt køns­de­le­ne i fry­se­ren:

» Nog­le af tin­ge­ne har lig­get der i fem år. Jeg har sagt til hen­de: ’ Du må se at få de ting med’. Men det ske­te al­drig, for­di vi hav­de kon­tro­ver­ser, « si­ger han til avi­sen.

Og bil­le­der­ne, som po­li­ti­et har fun­det, er ’ ta­get i for­bin­del­se med om­skæ­rin­ger i Leso­t­ho’, ly­der hans for­kla­ring til Ek­stra Bla­det.

Men den ud­læg­ning køb­te hver­ken po­li­ti­et el­ler dom­me­ren i går.

Dan­ske­ren er hver­ken læ­ge el­ler kirurg, men er iføl­ge eget ud­sagn til fo­to­gra­fen Jørn Stjerneklar, der har fulgt i ham for­bin­del­se med et do­ku­men­tar- pro­jekt, ble­vet ført ind i om­skæ­rings­ver­de­nen via den nu af­dø­de skan­da­le- kirurg Jørn Ege.

Na­bo­er har tid­li­ge­re for­talt, at dan­ske­ren, der si­den 2006 har væ­ret på flugt fra dansk po­li­ti, og som har fle­re uaf­so­ne­de dom­me bag sig, syn­tes at væ­re en flink mand. Sam­me na­bo­er un­dre­de sig dog over den strøm af kvin­der, som gik til og fra Pe­ter Fre­de­rik­sens hus.

Tors­dag i sid­ste uge fik de må­ske for­kla­rin­gen, og Pe­ter Fre­de­rik­sen er nu fo­re­lø­big fængs­let til på mandag, hvor et nyt rets­mø­de fin­der sted.

I Pe­ter Fre­de­rik­sens hjem har po­li­ti­et for­u­den de 21 kli­to­ris­ser fun­det en stør­re sam­ling kirur­gisk ud­styr. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.