Hvad skul­le køns­de­le­ne bru­ges til?

BT - - NYHEDER -

Hvad skul­le de 21 køns­de­le i dan­ske­rens fry­ser bru­ges til? Det er det store spørgs­mål, som stil­les over he­le ver­den i den bizar­re sag. Fo­to­graf Jørn Stjerneklar, der in­ter­viewe­de Pe­ter Fre­de­rik­sen i ju­ni, har en mu­lig for­kla­ring:

» Der er to mu­lig­he­der. Den ene er, at de skul­le sæl­ges som en slags me­di­cin, li­ge­som næ­se­horns­pul- ver bli­ver solgt i Østen. Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen er der i Leso­t­ho en tro på, at de kvin­de­li­ge køns­de­le gi­ver styr­ke. Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tal­te mig, at ved om­skæ­rings­ce­re­mo­ni­er i Leso­t­ho læg­ger man de af­skår­ne køns­de­le i en gry­de med ur­ter og ko­ger dem. Så skal pi­ger­ne spi­se ret­ten, og det skul­le sik­re dem livslang mod­stand­s­kraft. «

Jørn Stjer­ne­klars an­den te­o­ri er, at Pe­ter Fre­de­rik­sen op­be­va­re­de de 21 køns­de­le som bizar­re tro­fæ­er.

» Man skal jo hu­ske på, at man­den bå­de er vå­ben­sam­ler og stor­vildtsjæ­ger, så det er ik­ke utæn­ke­ligt, at Pe­ter Fre­de­rik­sen sim­pelt­hen har gemt køns­de­le­ne som sjæld­ne tro­fæ­er, « si­ger han.

Vi­deo og billeder

En af po­li­tiets ef­ter­for­ske­re, Lyn­da Steyn, for­tal­te det syd­afri­kan­ske me­die Volks­blad om den 63- åri­ge dan­skers an­gi­ve­ligt me­get spe­ci­el­le for­hold til de af­skår­ne kvin­de­li­ge køns­de­le:

» Vi har set en vi­deo, hvor han skæ­rer i en kvin­de. Han ta­ger fle­re kli­to­ris­ser ud af fry­se­ren og si­ger, at det er hans ’ tro­fæ­er’. «

For­u­den vi­deo­op­ta­gel­ser­ne har ef­ter­for­sker­ne og­så fun­det godt 500 billeder, som Pe­ter Fre­de­rik­sen til­sy­ne­la­den­de har ta­get.

Men dan­ske­rens ad­vo­kat af­vi­ste an­kla­ger­ne og hæv­de­de i går, at det var den 28- åri­ge hu­stru, der hav­de bedt Pe­ter Fre­de­rik­sen om at gem­me de 21 køns­de­le med hen­blik på at sæl­ge dem vi­de­re i Leso­t­ho.

Her er det en ud­bredt over­tro, at hvis en kvin­de spi­ser dem, vil det styr­ke hen­des krop.

I går af­vi­ste dan­ske­ren, at han har gjort no­get ulov­ligt. Han af­vi­ste og­så, at han over­ho­ve­det har fo­re­ta­get om­skæ­rin­ger af kvin­der i Sydafrika.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.