18 dø­de eft er fejl hos 1813

Re­gion Ho­ved­sta­den har re­gi­stre­ret 18 util­sig­te­de hæn­del­ser med dø­de­lig ud­gang

BT - - NYHEDER - Tho­mas Foght og Cor­de­lia We­ber Ra­dio24­syv

AKU­T­TE­LE­FON

18 døds­fald kæ­des nu sam­men med den om­dis­ku­te­re­de aku­t­te­le­fon 1813, der blandt an­det har over­ta­get den gam­le læ­ge­vagts op­ga­ver i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Si­den ja­nu­ar 2014 og frem til mid­ten af au­gust i år har Re­gion Ho­ved­sta­den re­gi­stre­ret 18 util­sig­te­de hæn­del­ser med dø­de­lig ud­gang ved­rø­ren­de akut­te­le­fo­nen 1813. Det vi­ser en ak­tind­sigt, Ra­dio24­syv har få­et.

Sund­heds­ord­fø­rer fra Dansk Fol­ke­par­ti Li­se­lott Blixt me­ner, at de nye tal er ’ skræm­men­de’.

» Det er et ut­ro­lig stort tal, og hvis det skyl­des den nye ord­ning med 1813, så me­ner jeg, at man hur­tigst mu­ligt bør la­ve det om og gå tilbage til den gam­le ord­ning, « si­ger Li­se­lott Blixt til Ra­dio24­syv.

Hun vil spør­ge sund­heds­mi­ni­ste­ren, hvad hun ag­ter at gø­re fremad­ret­tet.

» Vi har en mi­ni­ster, der skal sik­re bor­ger­nes sund­hed, og hvis der er en re­gion, som ik­ke kan fi nde ud af at sik­re, at man kan kom­me til, når man er akut syg, så må man jo ta­ge fat i den re­gion, « si­ger Li­se­lott Blixt.

Og­så for­man­den for Dan­ske Pa­tien­ter Lars Eng­berg me­ner, at 18 døds­fald er et højt tal.

» Jeg sy­nes, det ly­der af man­ge, og det kal­der på, at man i Re­gion Ho­ved­sta­den prø­ver på at la­ve en år­sags­a­na­ly­se, hvor man ser på, hvor­dan det kan væ­re, at der er 18 util­sig­te­de hæn­del­ser med dø­de­lig ud­gang, « si­ger han til Ra­dio24­syv.

Pro­fes­sor i sund­hed­s­ø­ko­no­mi ved Kora Jakob Kjel­l­berg har væ­ret med til at eva­lu­e­re ord­nin­gen med akut­te­le­fo­nen, og det er iføl­ge ham me­get svært at si­ge en­ty­digt, om akut­te­le­fo­nen 1813 har ført til fl ere el­ler fær­re al­vor­li­ge util­sig­te­de hæn­del­ser, for­di det er svært at sam­men­lig­ne den nu­væ­ren­de ord­ning med den gam­le.

» Der har væ­ret en be­ty­de­lig stig­ning i an­tal­let af util­sig­te­de hæn­del­ser, men når der kom­mer fo­kus på no­get, sti­ger an­tal­let af ind­be­ret­nin­ger og­så, « si­ger han.

Re­gion Ho­ved­sta­den op­ly­ser til Ra­dio24­syv, at man har un­der­søgt og ana­ly­se­ret for­lø­be­ne i de 18 sa­ger med døds­fald. Eft er ana­ly­ser­ne har det ik­ke væ­ret mu­ligt at fast­slå, om akut­te­le­fo­nen 1813 har væ­ret den di­rek­te år­sag til no­gen af døds­fal­de­ne, men man kan på den an­den si­de hel­ler ik­ke af­vi­se, at fejl ved akut­te­le­fo­nen har væ­ret med­vir­ken­de til pa­tien­ters død.

Re­gion Ho­ved­sta­dens vi­ce­di­rek­tør Bir­git­te Rav De­gen­kolv, som er an­svar­lig for akut­te­le­fo­nen, si­ger, at al­le døds­fald ta­ges al­vor­ligt.

» Hvert år rin­ger en mil­li­on bor­ge­re til 1813. De util­sig­te­de hæn­del­ser med dø­de­lig ud­gang skal ses i det per­spek­tiv. Jeg vil dog ger­ne un­der­stre­ge, at et­hvert døds­fald er ét for me­get, og der­for ta­ger vi dem me­get al­vor­ligt. I sund­heds­væ­se­net, som al­le an­dre ste­der, sker der fejl. Der­for er det vig­tigt at ana­ly­se­re dem, så vi kan und­gå, at de sam­me fejl op­står igen, « si­ger Bir­git­te Rav De­gen­kolv til Ra­dio24­syv.

Re­gion Ho­ved­sta­dens aku­t­te­le­fon får igen kri­tik.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.