Tun­nel talt med to gan­ge

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ny­bo Mi­ka­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BUDGETFEJL

Der er for­ment­lig rø­de ører hos bud­get­læg­ger­ne hos Ba­nedan­mark. Rigs­re­vi­sio­nen har iføl­ge In­ge­ni­ø­ren af­slø­ret, at de er kom­met til at po­ste­re en tun­nel til 178 mio. kr. to gan­ge i bud­get­tet for den nye jer­n­ba­ne mel­lem København og Ring­s­ted.

Fejl­en blev hver­ken op­da­get af Ba­nedan­mark el­ler et hold ek­ster­ne re­viso­rer, og den var der­for med i det bud­get, som i 2010 dan­ne­de grund­lag for Fol­ke­tin­gets be­hand­ling af an­lægs­be­vil­lin­gen på 11,5 mia. kr., kon­sta­te­rer Rigs­re­vi­sio­nen i en ny rap­port.

Nyt sy­stem

» Det er en klar fejl, og det er be­kla­ge­ligt, at det er sket, « si­ger Ba­nedan­marks øko­no­mi­di­rek­tør Sø­ren Sta­hl­fest Møl­ler til In­ge­ni­ø­ren.

Han for­kla­rer, at den nye ba­ne var det før­ste pro­jekt med et nyt bud­get­sty­rings- sy­stem. Dob­belt­bud­get­te­rin­gen er ik­ke den ene­ste fejl i pro­jek­tet.

I sin rap­port kri­ti­se­rer Rigs­re­vi­sio­nen og­så, at der har ’ mang­let vur­de­rin­ger af de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af ri­si­ci og do­ku­men­ta­tion for, hvor­dan ri­si­ci er hånd­te­ret un­der gen­nem­fø­rel­sen af pro­jek­tet’.

I den sid­ste en­de er jer­n­ba­nen mel­lem København og Ring­s­ted ble­vet no­get bil­li­ge­re end for­ven­tet.

Ud­gift er­ne lø­ber i alt op i 8,2 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.