Re­kor­dregn­skab fra fl ymil­li­ar­dær

Bag­mand­spo­li­ti­et an­ker Par­ken- sag

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Korsgaard Bag­mand­spo­li­ti­et har valgt at an­ke Par­ken- sa­gen til lands­ret­ten. Det sker eft er, at by­ret­ten for snart 14 da­ge si­den idøm­te Flem­m­ing Øster­gaard og Jør­gen Gli­strup hen­holds­vis fi re og seks må­ne­ders fængsel for kurs­ma­ni­pu­la­tion.

» Vi an­ker for dem, som vi an­ser som ho­ve­d­ak­tø­rer­ne, « si­ger che­fen for bag­mand­spo­li­ti­et, Mor­ten N. Jakob­sen.

» Jeg me­ner, det er væ­sent­ligt, at lands­ret­ten ta­ger stil­ling til den her sag, som hand­ler om han­del med eg­ne ak­tier, og hvor­når det kan væ­re kurs­ma­ni­pu­la­tion. Det er ik­ke no­get en­kelt spørgs­mål. Det er i no­gen grad jom­fru­e­lig juri­disk grund, og der­for me­ner jeg, at sa­gen er eg­net til, at lands­ret­ten ta­ger stil­ling til de her for­hold. «

Par­ken an­ker mil­li­on- bø­de

Sel­ska­bet Par­ken ud­send­te kort in­den fonds­bør­sens luk­ke­tid en med­del­el­se, hvor man kort op­ly­ste, at man har valgt at an­ke bø­den på en mil­li­on kro­ner, som man fi k i by­ret­ten.

Der­med skal i hvert fald Par­ken, Gli­strup, Øster­gaard og en af de nav­ne­for­buds­be­skyt­te­de per­so­ner i lands­ret­ten.

Med da­gens an­keud­mel­din­ger føl­ger Par­ken- sa­gen møn­ste­ret for de an­dre store kurs­ma­ni­pu­la­tions­sa­ger, som har kørt de se­ne­re år. Her har al­le sa­ger­ne - uag­tet ud­fal­det - væ­ret for­bi så­vel by­ret som lands­ret. Mor­ten Jakob­sen for­ven­ter, at sa­gen kom­mer til at va­re ty­ve da­ge i lands­ret­ten.

Med me­re end 235 fl y i fl åden er dan­ske Nor­dic Avi­a­tion Ca­pi­tal ( NAC) ver­dens stør­ste fl ylea­sings­el­skab in­den for tur­bopro­p­fl y, og sel­ska­bets se­ne­ste regn­skab vi­ser, at det er en sær­de­les god for­ret­ning. NAC’s års­rap­port for 20142015 vi­ser en om­sæt­ning på 392 mio. dol­lar el­ler 2.588 mio. kr., hvil­ket er en frem­gang på 26 pct. i for­hold til om­sæt­nin­gen året in­den. » Jeg er til­freds med ud­vik­lin­gen, « si­ger sel­ska­bets stift er og be­sty­rel­ses­for­mand Martin Møl­ler.

Che­fen for bag­mand­spo­li­ti­et Mor­ten Ni­els Jakob­sen har be­slut­tet at an­ke dom­men mod ’ ho­ve­d­ak­tø­rer­ne’ i Par­ken- sa­gen. Fo­to: Scan­pix

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.