El­bæk send­te kan­di

Do­ku­men­tar­film om Al­ter­na­ti­vet vi­ser, hvor­dan fol­ke­tings­kan­di­dat blev kørt ud på et si­despor in­den valg­kam­pen

BT - - NYHEDER - Kaa­re Sø­ren­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TISK KUL­TUR

Kort før valg­kam­pen i som­mer send­te Uf­fe El­bæk og re­sten af Al­ter­na­ti­vet en af de­res fol­ke­tings­kan­di­da­ter på en hidtil ukendt ’ pau­se’ med besked om at tie stille.

Det ske­te, ef­ter at kan­di­da­ten Uz­ma Ah­med som in­te­gra­tions­ord­fø­rer ud­tal­te sig om, at ind­van­dre­re, der ik­ke ’ gi­der at læ­re dansk el­ler ik­ke går ind for li­ge­stil­ling’ skal sen­des ’ tilbage til de­res hjem­land’.

En ud­mel­ding, der – ef­ter Uf­fe El­bæks vur­de­ring – po­ten­ti­elt var en trus­sel mod he­le Al­ter­na­ti­vet.

Det frem­går af do­ku­men­tar­fil­men ’ Uf­fes Al­ter­na­tiv’, der i går hav­de pre­mi­e­re i Grand Te­a­tret i København, og som kan ses på DR2 på mandag.

Bag dø­re­ne var der man­ge in­ter­ne dis­kus­sio­ner om hånd­te­rin­gen af kan­di­da­ten, vi­ser en sce­ne med Uf­fe El­bæk, der er op­ta­get kort før, val­get blev ud­skre­vet.

Her hav­de El­bæk bedt Uz­ma Ah­med om at væ­re tavs i fi­re uger.

’ Fuck­ing se­rious bu­si­ness’

» Hvad fan­den i hel­ve­de gør vi? Hun kan jo fin­de på at gå ud og gø­re det her pu­blic, ik’? Det kan væ­re med til at gø­re, at vi ik­ke kom­mer ind, hvis det her ba­re kø­rer vi­de­re. Det er fuck­ing se­rious bu­si­ness, det her, « si­ger Uf­fe El­bæk i en te­le­fon i et cen­tralt klip i do­ku­men­tar­fil­mens an­det af­snit, mens to an­dre cen­tra­le per­so­ner i par­ti­et i en dis­kus­sion på ga­den over­ve­jer, hvad de skal gø­re ved Uz­ma Ah­med:

» Det be­ty­der, at vi bli­ver nødt til at mands­op­dæk­ke hen­de. Og prøv li­ge at over­ve­je, hvis hun be­gyn­der at si­ge et el­ler an­det dumt igen, så skal vi bry­de ind og si­ge: ’ Nej, det me­ner vi ik­ke’. Det har vi jo ik­ke lyst til. «

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015 kan se, at Al­ter­na­ti­vet med den tvung­ne pau­se har skabt en ’ ny po­li­tisk kul­tur’, som det var pla­nen.

» Jeg er ik­ke enig i de­res stra­te­gi – om at la­de væ­re med at si­ge no­get i fi­re uger. Jeg er ik­ke enig i, at det er no­gen respekt­fuld po­si­tion i par­ti­et, hvis de ta­ger ord­fø­rer­ska­bet fra mig på bag­grund af det her. Jeg er ik­ke enig i, at det her er en ny po­li­tisk kul­tur, « si­ger hun.

Sa­gen end­te med, at Uz­ma Ah­med tog fi­re ugers pau­se fra sit ord­fø­rer­skab - og der­med var hun ik­ke ak­tiv i valg­kam­pen som in­te­gra­tions­ord­fø­rer. I ste­det teg­ne­de El­bæk selv par­ti­et i spørgs­mål om in­te­gra­tion.

Over­for politiko. dk be­kræf­ter Uz­ma Ah­med for­lø­bet, men un­der­stre­ger, at hun end­nu ik­ke har set do­ku­men­tar­fil­men.

» Jeg har brug for at si­ge, at jeg nu ser fremad. Et par­ti bli­ver skabt på bag­grund af, at man­ge støt­ter op. Det er der­for, at jeg er der. Det hand­ler nu om at se fremad og læ­re af det, der gik galt. Vi har me­get at læ­re, « si­ger Uz­ma Ah­med, der sta­dig er med­lem af par­ti­et.

Hun blev ik­ke valgt til Fol­ke­tin­get.

Nervøs El­bæk

Uf­fe El­bæk har end­nu ik­ke set den en­de­li­ge ud­ga­ve af fil­men om Al­ter­na­ti­vet. Han øn­sker så­le­des hel­ler ik­ke at kom­men­te­re ind­hol­det, op­ly­ser Al­ter­na­ti­vet til politiko. dk.

På Twit­ter skrev Uf­fe El­bæk dog i går ef­ter­mid­dag:

» Okay folks – jeg in­drøm­mer det blankt: Gu’ er jeg nervøs for at se do­ku­men­ta­ren ’ Uf­fes Al­ter­na­tiv’ i af­ten, som Bon­ke og Sø­gaard har la­vet « .

Det før­ste af­snit af do­ku­men­ta­ren sen­des på DR2 på mandag kl. 20.45, mens an­det af­snit kan ses 5. ok­to­ber kl. 20.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.