Char­ter­pi­lot fik fængsels­straf

BT - - NYHEDER -

En let­tisk pi­lot fra fly­sel­ska­bet Air Bal­tic, der ble­vet stop­pet med spi­ri­tus i blo­det in­den en char­ter­flyv­ning, blev i går idømt ti må­ne­ders ube­tin­get fængsel, skri­ver nrk. no.

Kap­ta­j­nen pu­ste­de sam­men med tre an­dre Air Bal­tic- an­sat­te i et al­ko­me­ter un­der en po­li­ti­kon­trol i sid­ste må­ned i luft­hav­nen Gar­der­moen i Oslo. De hav­de al­le al­ko­hol i blo­det in­den en plan­lagt flyv­ning med nor­ske turi­ster til den græ­ske ø Kre­ta.

Pi­lo­ten hav­de en pro­mil­le på 0,54.

Dom­men faldt ved by­ret­ten i Ro­me­ri­ke nord for Oslo, hvor kap­ta­j­nen del­vis næg­te­de sig skyl­dig i at ha­ve brudt luft­fart­s­lo­ven.

Men han blev kendt skyl­dig i al­le til­ta­le­punk­ter.

Det er end­nu ukendt, om luft­kap­ta­j­nen vil an­ke dom­men, men for­sva­re­ren Nora Hal­lén me­ner, at dom­men er for streng.

» Vi må nu gen­nem­gå dom­men, før vi kan ta­ge stil­ling til an­kespørgs­må­let, « si­ger hun iføl­ge nrk. no .

nden­pi­lo­ten hav­de A en pro­mil­le på 1,35 og blev dømt til seks må­ne­ders fængsel. De to ka­bi­ne­an­sat­te blev idømt hen­holds­vis 45 og 60 da­ges fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.