Lyk­ke­toft til EU:

FN ad­va­rer om, at hvis ik­ke man øger bi­dra­ge­ne til nær­om­rå­der­ne, vil flygt­nin­ge­strøm­men fort­sæt­te

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ ber­ling­s­ke. dk

UMEN­NE­SKE­LI­GE VIL­KÅR

For­man­den for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling Mo­gens Lyk­ke­toft ad­va­rer nu i skar­pe ven­din­ger de ri­ge lan­de: Hvis ik­ke man af­sæt­ter be­ty­de­li­ge mid­ler til at hjæl­pe nær­om­rå­der­ne til at gi­ve flygt­nin­ge­ne tå­le­li­ge vil­kår i lej­re­ne, vil pres­set på græn­ser­ne i Eu­ro­pa bli­ve vær­re.

For folk flyg­ter vi­de­re, for­di der ik­ke læn­ge­re er mad nok til dem i flygt­nin­ge­lej­re­ne. For­hol­de­ne er og­så på an­dre må­der nå­et til et punkt, hvor folk le­ver un­der umen­ne­ske­li­ge vil­kår.

» Vi får kun en tred­je­del af de pen­ge, der er be­hov for, og der­for ser man og­så fle­re ste­der, at madra­tio­ner­ne er skå­ret ned til det hal­ve. Det er uhold­bart, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft, der i klar ta­le for­ud for ge­ne­ral­for­sam­lin­gens top­mø­de i den kom­men­de we­e­kend kom­mer med føl­gen­de opsang til EU og de ri­ge lan­de.

» Tag fle­re flygt­nin­ge el­ler giv fle­re pen­ge til nær­om­rå­der­ne og helst beg­ge de­le. El­lers bli­ver si­tu­a­tio­nen vær­re, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

Fæl­les fod­slag

Han un­drer sig over, at især de ve­st­li­ge lan­de ik­ke har set, hvad der var un­der op­sej­ling.

» Når man skæ­rer så me­get ned på hjæl­pen, som man har gjort det de fle­ste ste­der, så kan det ik­ke un­dre, at der bli­ver et pres på græn­ser­ne. Jeg kan un­dre mig over, at man ik­ke har kun­net se det her i ti­de. Man må hå­be, at EU fin­der et fæl­les fod­slag, for det kan ik­ke gå hur­tigt nok, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft til Ber­ling­s­ke.

Der­for har FNs ge­ne­ral­se­kre­tær Ban Ki- moon ind­kaldt til et ek­stra­or­di­nært mø­de om flygt­nin­ge­ne 30. sep­tem­ber, og Mo­gens Lyk­ke­toft vil som for­mand for ge­ne­ral­for­sam­lin­gen sæt­te en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i gang, der kan støt­te ge­ne­ral­se­kre­tæ­rens ar­bej­de.

For­vent­nin­gen er klar: At FNs med­lem­slan­de for­plig­ter sig til at gi­ve be­ty­de­li­ge mid­ler til flygt­nin­ge­ne for at af­hjæl­pe si­tu­a­tio­nen i Mel­le­mø­sten. Det er selv­føl­ge­lig først og frem­mest kri­gen i Irak og i Sy­ri­en, der er i fo­kus. Men flygt­nin­ge­nes si­tu­a­tion er ge­ne­relt ble­vet for­vær­ret i he­le ver­den, og der­for er kri­sen en glo­bal kri­se, der kun kan lø­ses glo­balt.

» Jeg for­ven­ter, at med­lem­s­sta­ter­ne le­ver op til de­res in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser og ta­ger mo­di­ge be­slut­nin­ger for at imø­de­kom­me de be­hov, der er i lej­re­ne. Ver­den har ik­ke set en hu­ma­ni­tær kri­se af det her om­fang si­den An­den Ver­denskrig. Og med vin­te­r­en på vej i den del af ver­den vil kri­sen kun bli­ve for­stær­ket, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

Va­ri­ge løs­nin­ger

Han un­der­stre­ger, at ho­ved­par­ten af dem, der flyg­ter fra krig og vold, har et krav på at sø­ge asyl uden no­gen for­mer for diskri­mi­na­tion. Det er ik­ke en kri­mi­nel hand­ling at flyg­te og sø­ge asyl. Frem­ti­den for mil­li­o­ner af kvin­der, mænd og børn er på spil her, og det er vo­res an­svar, at vi må­l­ret­tet fo­ku­se­rer på en hold­bar og va­rig løs­ning på pro­ble­met.

» Selv­føl­ge­lig skal det her og­så for Sy­ri­ens ved­kom­men­de ses i en sam­men­hæng med at få løst år­sa­gen til kon­flik­ten. Men den øje­blik­ke­li­ge hjælp er es­sen­ti­el, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

Hal­ve­ring af fø­de­va­re­hjælp

Og kri­sen er til at ta­ge og fø­le på, ik­ke blot med pres­set på græn­ser­ne i EU, men og­så i nær­om­rå­der­ne. For­le­den fik 200.000 sy­ri­ske flygt­nin­ge besked om, at de­res fø­de­va­re­hjælp er ble­vet be­skå­ret af Ver­dens Fø­de­va­re­pro­gram WFP – nog­le ste­der til det hal­ve – af den simp­le grund, at der ik­ke er pen­ge til me­re. Ik­ke kun for­di man­ge lan­de har skå­ret i hjæl­pen, men og­så for­di be­ho­vet for hjælp sti­ger og sti­ger.

» Det er så slemt, at nog­le af FNs me­d­ar­bej­de­re i lej­re­ne dag­ligt må skøn­ne, hvil­ke fa­mi­li­er der træn­ger mest til mad, « si­ger en FN- diplo­mat til Ber­ling­s­ke.

I Jor­dan er det f. eks. ik­ke til­ladt for flygt­nin­ge at ar­bej­de, hvor­for de er hen­vist til mad­pak­ker for at over­le­ve. Jor­dan har 640.000 sy­ri­ske flygt­nin­ge, hvoraf WFP har måt­tet støt­te mindst 100.000 di­rek­te i lej­re­ne og fle­re hund­redt­u­sin­de uden for lej­re­ne. De stren­ge jor­dan­ske reg­ler be­ty­der, at man­ge af flygt­nin­ge­nes børn bli­ver sendt ud af lej­re­ne for at ar­bej­de sort, da de let­te­re kan for­svin­de i mæng­den og ik­ke bli­ve op­da­get af det jor­dan­ske po­li­ti.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.