Giv fle­re pen­ge

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015 Den un­gar­ske re­ge­ring har li­ge­som den dan­ske valgt at in­dryk­ke an­non­cer i fle­re li­ba­ne­si­ske avi­ser for at mind­ske an­tal­let af flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der sø­ger til lan­det. I an­non­cen for­kla­res det, at man fra un­garsk si­de vil skri­de hårdt ind over for per­so­ner, der uret­mæs­sigt for­sø­ger at kryd­se græn­ser­ne, skri­ver Daily Mail.

Sam­ti­dig gø­res det klart, at Un­garn er gæst­frit, men at mi­gran­ter ik­ke skal for­sø­ge at kom­me til lan­det. I vær­ste fald kan det ud­lø­se fængsel, ly­der det.

Der­med er to­nen no­get hår­de­re end i de dan­ske an­non­cer, hvor der blev op­lyst om be­skå­re­de so­ci­a­le ydel­ser til ny­til­kom­ne ud­læn­din­ge.

De nye an­non­cer er det se­ne­ste ek­sem­pel på, at Un­garn med næb og klø­er for­sø­ger at hin­dre flygt­nin­ge i at kom­me ind i lan­det. Man har blandt an­det op­ført hegn langs græn­sen til na­bo­lan­det Ser­bi­en, der be­nyt­tes af man­ge flygt­nin­ge som tran­sit­land.

Mandag har mindst 24.000 kryd­set græn­sen fra Un­garn ind i Østrig, hvor man­ge mi­gran­ter og flygt­nin­ge ven­tes at vil­le rej­se vi­de­re mod Tys­kland og Sve­ri­ge.

Når an­non­cer­ne in­dryk­kes i me­di­er i Li­ba­non, skyl­des det iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP, at godt én mil­li­on flygt­nin­ge fra bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en le­ver i Li­ba­non.

Po­pu­lær linje

Me­get ty­der på, at Un­garns skrap­pe linje over for flygt­nin­ge og mi­gran­ter bli­ver bi­fal­det i be­folk­nin­gen. Iføl­ge Reu­ters vi­ser en helt ny me­nings­må­ling fo­re­ta­get af in­sti­tut­tet Ip­sos, at pre­mi­er­mi­ni­ster Vik­tor Or­bans par­ti Fi­desz er gå­et fra en væl­ger­til­slut­ning på 20 pro­cent i ju­ni til 24 pro­cent i mid­ten af sep­tem­ber.

Sy­ri­ske flygt­nin­gebørn i Al Zaa­ta­ri- flygt­nin­ge­lej­ren i Jor­dan. Madra­tio­ner­ne er skå­ret ned til om­kring det hal­ve, og man­ge tu­sin­de sul­ter. Børn bli­ver sendt ud af lej­ren for at ar­bej­de sort og skaf­fe pen­ge til ek­stra mad. Fo­to: Reu­ters

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Un­garns græn­se til Ser­bi­en er nu helt luk­ket for flygt­nin­ge. De tu­sind­vis af asyl­sø­ge­re vil bli­ve næg­tet ad­gang. An­non­cer i li­ba­ne­si­ske avi­ser skal af­hol­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter fra at rej­se til Un­garn. Den un­gar­ske re­ge­ring tru­er græn­se­over­lø­be­re med fængsel. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.