David Ca­meron un

Ko­kain, hash og usøm­me­lig om­gang med dø­de gri­se. For­ti­den ind­hen­ter den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk

HÆVN­TOGT

Lars Løk­ke Ras­mus­sen bør ik­ke væ­re for­nær­met, hvis pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron vir­ke­de en anel­se di­stræt, da han i går bød stats­mi­ni­ste­ren vel­kom­men i Lon­don for at dis­ku­te­re flygt­nin­ge­kri­sen.

David Ca­meron hav­de nok at se til, ef­ter avi­sen the Daily Mail søn­dag af­ten brag­te saf­ti­ge an­kla­ger fra en ny bi­o­gra­fi om pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og hans ud­skej­el­ser som stu­de­ren­de på Ox­ford Uni­ver­si­ty.

Som led i et op­ta­gel­ses­ri­tu­al til en af uni­ver­si­te­tets for­nem­me stu­den­ter­for­e­nin­ger­skal David Ca­meron ha­ve stuk­ket en af si­ne pri­va­te de­le ind i mun­den på en død gris, mens gri­se­ho­ve­det hvi­le­de på en an­den mands lår. rigt selv har do­ne­ret ot­te mil­li­o­ner pund ( om­kring 81 mio. kr.) til par­ti­et – føl­te sig for­bi­gå­et af David Ca­meron, da de kon­ser­va­ti­ve vandt det bri­ti­ske par­la­mentsvalg i 2010.

» Lord As­hcroft me­ner ty­de­lig­vis, han bur­de ha­ve få­et en plads i re­ge­rin­gen. Men for­di han ik­ke er bo­sat i Stor­bri­tan­ni­en og der­for kan be­ta­le min­dre i skat, bli­ver han set som en skat­te­und­dra­ger og er der­for for far­lig at ha­ve med i re­ge­rin­gen, « si­ger eks­pert i bri­tisk po­li­tik, lek­tor ved CBS, Edward As­h­bee.

Nu er Lord As­hcroft ude på et se­ri­øst hævn­togt.

I bi­o­gra­fi­en ’ Call Me Da­ve’ be­skri­ver kil­der, hvor­dan David Ca­meron og hans ko­ne holdt fe­ster, hvor der åben­lyst blev snif­fet ko­kain. Iføl­ge kil­der­ne blev de ik­ke selv set ta­ge stoffer.

Mens de oven­stå­en­de an­kla­ger er ba­se­ret på ano­ny­me kil­der, be­kræf­ter jour­na­li­sten Ja­mes Pe­ring­do­le, der læ­ste sam­men med David Ca­meron, at de jævn­ligt røg hash sam­men.

» Jeg hav­de et væ­rel­se på øver­ste eta­ge, og vi sad al­le tre på gul­vet og røg fe­de, « ud­ta­ler Ja­mes Pe­ring­do­le i bo­gen.

Næg­ter at sva­re på an­kla­ger

Mens David Ca­meron holdt mø­de med Lars Løk­ke Ras­mus­sen, måt­te en talskvin­de for pre­mi­er­mi­ni­ste­ren af­vi­se at kom­men­te­re bo­gen.

» Jeg har ik­ke tænkt mig at ta­ge den bog al­vor­ligt ved at til­by­de no­gen som helst kom­men­tar til den, « sag­de hun iføl­ge bri­ti­ske me­di­er. David Ca­meron er tid­li­ge­re ble­vet spurgt om sit can­na­bis­for­brug, hvor­til han har sva­ret, at hans tid på uni­ver­si­te­tet var ’ nor­mal’. Iføl­ge avi­sen The In­de­pen­dent har pre­mi­er­mi- ni­ste­ren al­drig næg­tet at ha­ve ta­get ko­kain, men har i øv­rigt slå­et fast, at han ik­ke har gjort det, si­den han blev med­lem af par­la­men­tet.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

David Ca­meron fik et flot valg i for­å­ret. Men nu bi­der en tid­li­ge­re po­li­tisk støt­te, Lord As­hcroft, den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker i ha­ser­ne med ud­gi­vel­sen af bi­o­gra­fi­en ’ Call me Da­ve’. Ar­kiv­fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.