Der an­kla­ge Red­des af sin vil­de ung­dom

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015 Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­e­re­mi­ni­ster David Wil­li­am Do­nald Ca­meron, 48 år, er des­u­den for­mand for det kon­ser­va­ti­ve par­ti. Han er valgt til det bri­ti­ske Un­der­hus i valg­kred­sen Wit­ney i Ox­ford­s­hi­re. Ved Stor­bri­tan­ni­ens par­la­mentsvalg 6. maj 2010 blev de kon­ser­va­ti­ve stør­ste par­ti, dog uden ab­so­lut fler­tal, og

PO­LI­TIK

De nye be­skyld­nin­ger om David Ca­merons vil­de ud­skej­el­ser og om­gang med stoffer i sin ung­dom for­stær­ker kun det bil­le­de, som den bri­ti­ske be­folk­ning i for­vej­en har af pre­mi­er­mi­ni­ste­ren, si­ger eks­pert i bri­tisk po­li­tik, lek­tor ved CBS Edward As­h­bee.

Der­for me­ner han ik­ke, at det kom­mer til at få no­gen kon­se­kven­ser for David Ca­meron.

» Skan­da­ler får kun be­tyd­ning, hvis de er me­get for­skel­li­ge fra, hvad folk i for­vej­en me­ner om en per­son. Der hersker al­le­re­de et bil­le­de af David Ca­meron som den un­ge ari­sto­krat, der var en del af de vil­de fe­ster på Ox­ford. «

Vant til skan­da­ler

Den bri­ti­ske be­folk­ning har det se­ne­ste par år væ­ret vid­ne til en del po­li­ti­ske skan­da­ler, der har in­vol­ve­ret mis­brug af of­fent­li­ge mid­ler, ne­po­tis­me, pæ­do­fi­li, prosti­tu­e­re­de og stoffer. Se­ne­st blev Lord Sewel fil­met med skjult ka­me­ra, mens han snif­fe­de ko­kain i sel­skab med prosti­tu­e­re­de og i øv­rigt var ik­lædt en oran­ge bh. Lord Sewel var iro­nisk nok for­mand for en ko­mité i over­hu­set, der skul­le sik­re, at med­lem­mer­ne op­før­te sig kor­rekt.

» Al­le sa­ger­ne er brænd­stof på bå­let og gi­ver et bil­le­de af de bri­ti­ske po­li­ti­ke­re som væ­ren­de fuld­stæn­dig uden for ræk­ke­vid­de. Et bil­le­de af, at po­li­ti­ker­ne kun tæn­ker på sig selv, « si­ger Edward As­h­bee. Ca­meron dan­ne­de en ko­a­li­tions­re­ge­ring med Li­be­ral De­mo­crats. Det var i den­ne re­ge­ring for­fat­te­ren af bi­o­gra­fi­en Lord As­hcroft me­ner, han bur­de ha­ve haft en plads . Ved val­get i 2015 op­nå­e­de det kon­ser­va­ti­ve par­ti ab­so­lut fler­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.