Kul­tur Så svær kan jeg væ­re

I den før­ste Tho­mas Hel­mig- bi­o­gra­fi no­gen­sin­de for­tæl­ler han om en­som­hed og længsel, der kan gø­re det svært for fa­mi­li­en at nå ind til ham

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TÆT PÅ

Gen­nem 30 år har san­ge­ne for­talt de­res eg­ne hi­sto­ri­er om en ’ stupid man’ og ham, der står der­u­de og ban­ker på. Nu står Tho­mas Hel­mig for før­ste gang frem i bo­gen ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’, der ud­kom­mer på mandag, og åb­ner ind til det el­lers luk­ke­de kre­a­ti­ve rum, som nog­le af san­ge­ne er op­stå­et i. Og som kan væ­re en ud­for­dring for de nær­me­ste.

Tho­mas Hel­mig og Renée Toft Si­mon­sen er ble­vet kaldt ’ Aar­hus’ ene­ste jet­set- par’ og ’ Aar­hus’ ene­ste ’ roy­a­li­ty’’. Et po­wer­par, som dan­ske­re har spej­let sig i, be­un­dret og må­ske og­så mis­undt. Men par­ret holdt et halvt års pau­se fra 2013 til 2014, hvor de fandt sam­men igen. For­lø­bet er be­skre­vet i Renée Toft Si­mon­sens bi­o­gra­fi ’ At fin­de hjem’ ( 2014).

Og nu kom­mer så Tho­mas Hel­migs egen ver­sion til dels i ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’, der dog li­ge så me­get er en bog om Hel­migs livslan­ge kær­lig­heds­for­hold til mu­sik­ken - og ik­ke mindst hans børn. Der er man­ge, for fans, in­ter­es­san­te be­skri­vel­ser af, hvor­dan hans mest kend­te san­ge er ble­vet til.

Dyr­ker en­som­hed og længsel

For folk, der gen­nem åre­ne har lyt­tet til Tho­mas Hel­mig, kom­mer det næp­pe som den store over­ra­skel­se: Den aar­hu­si­an­ske mu­si­ker er va­ne­melan­ko­li­ker. Han har, som han selv for­mu­le­rer det i den nye bog ’ en in­dre sort boks’, som han dag­ligt sø­ger ind i, bli­ver fra­væ­ren­de - of­te kre­a­tiv, men umu­lig at nå for si­ne om­gi­vel­ser. Må­ske bedst be­skre­vet i ’ Kiosk’ fra al­bum­met ’ Tom­my Boy’:

» Jeg kan væ­re så lyk­ke­lig, som jeg vil. Men så er det nu mit held, det rin­der ud. Så er det nu mit håb, det svin­der ind, Og så’ det nu min en­som­hed læg­ger til. Og imens jeg skam­mer mig, Og imens jeg gem­mer mig, står du og kig­ger på. « dag­ligt ’ rej­ser væk’ el­ler ba­re for­svin­der men­talt; men jeg ved fra Renée, at det er en kæm­pe­stor ud­for­dring for hen­de at væ­re sam­men med én, der ik­ke al­tid er til ste­de, og jeg tror, det er en af de stør­ste ud­for­drin­ger i man­ge kær­lig­heds­for­hold. På det ide­el­le plan skal man ha­ve respekt for, at den an­den er den, han el­ler hun er. Det er ba­re svært – især for kvin­der, si­ger min er­fa­ring mig – som med så man­ge an­dre ir­ra­tio­nel­le re­ak­tio­ner i et kær­lig­heds­for­hold, « si­ger Tho­mas Hel­mig i ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’.

Den 50- åri­ge san­ger har lært at leve med sin sor­te boks. Han ar­bej­der med det, pres­set af sin ko­ne, der, som han si­ger det, ved, hvad hun vil.

» Når jeg går ind i mit ’ ar­bejds­rum’, ska­ber jeg en fra­vær­s­fø­lel­se hos de an­dre, Renée og mi­ne børn. Jeg ved godt, at folk tæn­ker, ’ Gud le­ver han og Renée så­dan sam­men’. Renée og jeg er me­get ta­len­de og æv­len­de men­ne­sker. Der­for kan vo­res for­hold hol­de til de pe­ri­o­der, hvor jeg sti­ger ned i hul­let. Renée blev trist, da hun hør­te ’ Kiosk’ fra cd’en, for­di hun kan gen­ken­de det sor­te hul, hun ser mig ry­ge ned i in­di­mel­lem, « sag­de Hel­mig til BT i 2009.

Br­ud­te for­hold

Br­ud­det med hans før­ste ko­ne Søs Fen­ger var ri­me­lig ud­ra­ma­tisk - de var ik­ke klar til at væ­re voks­ne ’ Hr. og Fru Dan­mark,’ som Hel­mig si­ger, og ret­ter i sam­me mo­ment den al­min­de­li­ge mis­for­stå­el­se, at ’ Nu hvor du har brændt mig af’ skul­le væ­re skre­vet di­rek­te til Fen­ger.

Br­ud­det med mo­del­len Heidi Andersen var me­re dra­ma­tisk, men det lyk­ke­des dem at hol­de dat­te­ren IdaMa­rie ude af krydsil­den.

Pau­sen i for­hol­det mel­lem Toft Si­mon­sen og Hel­mig var uom­gæn- ge­lig. Som den bli­ver for man­ge jæv­nal­dern­de, når pas­sion bli­ver er­stat­tet af pas­si­vi­tet og li­ge­gyl­dig­hed.

» Hvor­for det hol­der op, ved jeg ik­ke. I vir­ke­lig­he­den bur­de vi jo al­le ba­re lig­ge der i sen­gen med hin­an­den og mær­ke klo­den dre­je. Al­li­ge­vel står vi op, ik­ke for­di plig­ten kal­der, men for­di ly­sten til at bli­ve der fa­der ud. Men der­fra... fra sex og den ab­so­lut­te pas­sion... ud­vik­ler det sig me­get mær­ke­ligt. Det bli­ver en va­lu­ta. No­get, man sy­nes, man har krav på lør­dag af­ten, og hvis den an­den er næ­rig med det, bli­ver det en end­nu me­re ef­ter­trag­tet va­lu­ta, « si­ger Hel­mig i ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’.

Men nu er Tho­mas Hel­mig og Renée Toft Si­mon­sen alt­så sam­men igen.

» Jeg tror, det har hjul­pet, at in­gen af os tro­e­de, vi no­gen­sin­de skul­le fin­de sam­men igen – som kæ­re­ster. Da vi mær­ke­de, at fø­lel­ser­ne var der igen, og at til­træk­nin­gen var tilbage, pas­se­de vi vir­ke­lig på. Da vi be­gynd­te at sove sam­men, skjul­te vi det for un­ger­ne – som man i sin tid skjul­te det for si­ne for­æl­dre. Det var en helt vildt mær­ke­lig for­nem­mel­se, men vi vil­le fø­le os sik­re, før vi ind­vie­de dem i det. Det er da ble­vet lidt hår­de­re in­di­mel­lem, når Renée si­ger: ’ Nu skal du alt­så væ­re til ste­de!’, « si­ger Tho­mas Hel­mig i sam­ta­ler­ne med Kir­sten Ja­cob­sen, der har skre­vet den nye bog. ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’ ud­kom­mer på Gyl­den­dal d. 28. sep­tem­ber. Den er skre­vet af Kir­sten Ja­cob­sen. Hel­mig er p. t. på so­lo­tur­né. Læs BTs an­mel­del­se af pre­mi­e­ren i Glas­sa­len i Ti­vo­li på bt. dk.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.