’ Jeg drak for me­get’

Det bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re at rej­se sig ef­ter hver bran­dert

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

GRÆN­SER

Li­vet bli­ver let­te­re på en flad lan­de­vej. Bil­le­det bru­ger Tho­mas Hel­mig i bo­gen ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’ til at be­skri­ve sit nu­væ­ren­de be­græn­se­de al­ko­hol­for­brug. Når man run­der 50, bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re at rej­se sig igen – det sæt­ter sin egen na­tur­li­ge be­græns­ning, og i øv­rigt bli­ver bran­der­ter­ne min­dre char­me­ren­de, jo æl­dre man bli­ver.

Tho­mas Hel­mig li­ge­frem skam­mer sig på sit køns veg­ne, når han ser en flok but­te­de, bral­ren­de mi­dal­dren­de mænd sid­de om­kring et bord med de­res lækre part­ne­re, der har stad­set sig ud til spas.

Men, som Tho­mas Hel­mig tid­li­ge­re har for­talt, bl. a. i et in­ter­view i Ud & Se, har han selv of­te brugt al­ko­hol kre­a­tivt. Hvor­i­mod han ik­ke kan bru­ge hår­de­re stoffer el­ler hash til no­get kre­a­tivt. Sp­rut­ten åb­ner til nog­le kre­a­ti­ve rum i den aar­hu­si­an­ske kom­po­nist.

For man­ge er ro­ck’n’roll hi­sto­risk set ulø­se­ligt for­bun­det med drugs ( og sex). Tho­mas Hel­mig læg­ger ik­ke skjul på, at han har su­get til sig af den in­spi­re­ren­de nektar - hash mest da han var ung. Men han er og­så nå­et til en er­ken­del­se af, at det var ble­vet for me­get. ligt og ta­get for mig af ret­ter­ne, « si­ger Hel­mig i ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’.

Har prø­vet det me­ste

Som en re­ak­tion holdt Hel­mig på et tids­punkt en fjor­ten må­ne­der lang pau­se fra al­ko­hol, hvor han ’ så sig selv som fuld’, når han var til fest. Det var ik­ke et kønt, men tan­ke­væk­ken­de syn. Det lær­te ham at se al­ko­ho­lens virk­ning ude­fra.

» Jeg har som sagt prø­vet hår­de­re stoffer, men al­ko­hol har al­tid væ­ret mit num­mer ét. Og­så de­ci­de­ret druk. Det har væ­ret godt, hvis no­get har tryk­ket og ik­ke har vil­let for­la­de mig, og jeg sy­nes, jeg har ud­for­sket al­ko­ho­lens mu­lig­he­der ret grun­digt. Må­ske har al­ko­ho­len in­di­mel­lem haft lidt for godt fat i mig, men det an­det har jeg al­drig følt mig på vip­pen til at bli­ve af­hæn­gig af. Jeg har al­le da­ge vidst, at man al­drig skal fucke med stoffer. Det har jeg kun­net se om­kring mig. Jeg ved, at co­ke er godt, ind­til det ik­ke er godt me­re, og så bli­ver det no­get rig­tig skidt, « si­ger Tho­mas Hel­mig i sam­ta­ler­ne med Kir­sten Ja­cob­sen, der har skre­vet den nye bi­o­gra­fi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.