For­fat­te­ren til Hel­mig- bi­o­gra­fi: ’ Tho­mas valg­te mig’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

BAG­GRUND

Man­ge mu­sikjour­na­li­ster og bi­o­gra­fi- for­fat­te­ren har læn­ge drømt om at få lov til at skri­ve den ul­ti­ma­ti­ve bog om én af dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste og mest hold­ba­re mu­sik­s­tjer­ner, Tho­mas Hel­mig. Men Kir­sten Ja­cob­sen var be­stemt ik­ke en af dem.

» For mig stop­pe­de mu­sikin­ter­es­sen på man­ge må­der ef­ter hip­pie­ti­den med Led Zep­pe­lin og Ji­mi Hen­drix. Da Tho­mas Hel­mig kom frem, var jeg al­le­re­de en del af ’ mor- ge­ne­ra­tio- nen’. Jeg fyl­der snart 73 år. Og selv­om væ­re sam­men med mig. Og det blev jeg selv­føl­ge­lig godt ken­der Tho­mas det. Hel­mig - hvem gør ik­ke det, V så var i snak­ke­de sam­men i en hel uge jeg ik­ke en af de for­fat­te­re, der stod i - fra mor­gen til af­ten. Så holdt vi en kø for at få lov til at skri­ve ’ bo­gen om uges pau­se. Og så tog vi en uge igen, Hel­mig’, « si­ger Kir­sten Ja­cob­sen. hvor vi mød­tes bå­de i hans stu­die

Hun har tid­li­ge­re skre­vet ro­ste og hjem­me hos ham selv. Og igen biografier om Lars von Tri­er og snak­ke­de vi fra mor­gen til af­ten - Klaus Rif­b­jerg. Og det var net­op Rif­nog­le gan­ge til mid­dags­tid og an­dre bjerg- bo­gen, der for­seg­le­de sam­ar­gan­ge til me­get se­ne­re. Dét fort­sat­te bej­det imel­lem Tho­mas og Kir­sten. vi med i en må­neds tid. Og så gik jeg i gang med skri­ve­ri­et, « si­ger Kir­sten Ja­cob­sen, der be­skri­ver ar­bej­det som ’ en stor, stor for­nø­jel­se’.

» Tho­mas er en or­dent­lig mand. Dét ved jeg godt ly­der gam­mel­dags. Men det er no­get af det, jeg sæt­ter al­ler­mest pris på i et men­ne­ske. Han

Tal­te dag og nat

» Tho­mas, der er en stor læ­se­he­st, kun­ne godt li­de Rif­b­jerg- bo­gen. Og han hav­de for lang tid si­den sagt, at hvis han no­gen­sin­de skul­le med­vir­ke til en selv­bi­o­gra­fi, så skul­le det er tro imod sig selv. Han er nys­ger­rig. Og ik­ke mindst er han ge­ne­røs - me­get ge­ne­røs. Til gen­gæld ved han og­så godt, hvor­når han stop­per. Så­le­des har han et rum, som han vil be­hol­de for sig selv. En slags sort boks, som den man har om bord på fly­ve­ma­ski­ner. Og det tror jeg er sundt. Jeg for­søg­te selv­føl­ge­lig og­så at få den dør åb­net. Men jeg pres­se­de ik­ke så hårdt på, som an­dre jour­na­li­ster og for­fat­te­re vil­le ha­ve gjort. Det er nem­lig dén slags, der har gjort Tho­mas til den, han er. Og det er ut­ro­ligt, at en per­son, der har væ­ret land­skendt, si­den han var 19 år gam­mel, sta­dig kan væ­re så or­dent­lig, « si­ger Kir­sten Ja­cob­sen, der

For­fat­ter Kir­sten Ja­cob­sen in­drøm­mer, at hun be­stemt ik­ke selv var Hel­mig- fan. Fo­to: He­i­ne A Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.