’’

BT - - KULTUR - Tho­mas Hel­mig

Jeg har ud­for­dret det så ri­ge­ligt og ta­get for mig af ret­ter­ne

» Selv om jeg al­drig sy­nes, at ru­sen – stoffer, al­ko­hol – har ta­get mag­ten fra mig, har jeg al­li­ge­vel væ­ret der­hen­ne, hvor jeg sy­nes, jeg drak for me­get. Der har væ­ret gan­ge, hvor jeg kun­ne mær­ke, at jeg hav­de brug for al­ko­hol og ik­ke kun­ne slap­pe or­dent­ligt af, hvis der ik­ke var sp­rut el­ler vin. Det er ik­ke så godt. Hvis man når der­ud, kan det bli­ve øde­læg­gen­de. Man æn­drer sig. Det har jeg prø­vet. Jeg har ud­for­dret det så ri­ge-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.