Den tab­te uskyld

TV2s nye dra­ma er en stille nord­jysk pen­dant til ’ Twin Pe­aks’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TV- PRE­MI­E­RE

’ Norskov’ DRA­MA TV2, mandag ***** * Der er dra­ma, kær­lig­hed og knu­ste drøm­me overalt. Det be­vi­ste TV2 i af­tes i før­ste af­snit af den nye tv- se­rie ’ Norskov’, der er hen­lagt til den fi kti­ve nord­jy­ske by af sam­me navn.

Li­ge­som i det vir­ke­li­ge Nord­jyl­land er der ik­ke ret man­ge, der i ’ Norskov’ rå­ber højt, slår ud med ar­me­ne el­ler gør et stort num­mer ud af sig selv.

I ste­det får spæn­din­gen, dra­ma­et og de for­vik­le­de, men al­drig for­tænk­te re­la­tio­ner imel­lem se­ri­ens per­son­gal­le­ri lov til at blom­stre og af­slø­re sig selv, mens man som se­er ny­der det fros­ne land­skab ( Fre­de­riks­havn) og den for­ræ­de­risk smuk­ke ud­sigt.

Fri­stel­ser og tabt uskyld

Af­snit­tet lag­de ud med en pep­talk fra borg­me­ster Martin Kir­ke­gaard ( Claus Ri­is Øster­gaard), der en­de­lig har få­et lov­ning på, at det nye egns­gym­na­si­um skal lig­ge li­ge her i Norskov.

Men drøm­me­ne tru­es, da en 15- årig pi­ge fi ndes i ko­kain- ko­ma for­an by­ens is­ho­ck­ey- are­na.

Plud­se­lig er samt­li­ge lo­kal­pla­ner i fa­re. Og på op­for­dring fra borg­meste­ren selv brin­ges by­s­bar­net og barn­dom­skam­me­ra­ten Tom No­a­ck ( Tho­mas Le­vin), der nu er po­li­ti­mand, hjem for at be­kæm­pe narko- epi­de­mi­en på ga­de­plan. Og så be­gyn­der dra­met i ’ Norskov’ for al­vor.

Kort tid eft er ’ hjem­kom­sten’ fal­der Tom igen for barn­dom­skæ­re­sten Di­a­na, der desvær­re sta­dig er narko­man.

Sam­ti­dig gen­for­e­nes Tom med de to an­dre ven­ner fra den gam­le is­ho­ck­ey­op­stil­ling, der for ty­ve år si­den gik un­der nav­net ’ A- kæ­den’, borg­me­ster Martin og Cas­per ’ Bon­den’ Bon­de­sen - nu by­ens store for­ret­nings­mand.

Cas­per er des­u­den bror til Di­a­na, der med god grund ly­ver som en junkie og hur­tigt fan­ger Tom i sit vel­men­te, men og­så fi nma­ske­de net af løg­ne.

Ma­nuskrip­tet, der pri- mært er skre­vet af Dunja Gry Jen­sen, er tro­vær­digt, stramt og spæn­den­de. Og med in­struk­tion af Lou­i­se Fri­ed­berg frem­står ’ Norskov’ al­le­re­de nu som en kva­li­fi ce­ret dansk pen­dant til David Lynch’ klas­si­ske se­rie ’ Twin Pe­aks’.

Ik­ke at der er ta­le som ty­ve­ri el­ler ko­pi. Men te­ma­et, der vel bedst kan be­skri­ves som ’ den tab­te uskyld’, er det sam­me. Og li­ge­som i Twin Pe­aks spil­ler na­tu­ren og by­en selv og­så en stor rolle i ’ Norskov’.

Chok- slut­ning

Uden unød­ven­dig melan­ko­li får vi så­le­des skån­som ind­sigt i alt det, der på ty­ve år sket for vo­res ho­ved­per­so­ner. Li­vet er godt og vel­fun­ge­ren­de for de fl este. Men smer­ten lu­rer li­ge un­der over­fl aden. Og selv­om Norskov fi nder sted i Nord­jyl­land, så er ud­tryk­ket og fø­lel­ser­ne no­get, vi al­le kan gen­ken­de.

Før­ste af­snit var så­le­des en fl ot be­gyn­del­se. Og slut­nin­gen, hvor Di­a­na Bon­de­sen kø­rer sig selv ihjel, kom som det vel­til­ret­telag­te chok, der gør det umu­ligt ik­ke at blæn­de op næ­ste mandag, hvor af­snit num­mer to vi­ses.

Tom og Di­a­na ( Tho­mas Le­vin og An­ne­met­te Andersen) som gen­for­e­ne­de kæ­re­ster i TV2s vel­lyk­ke­de dra­ma ’ Norskov’. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.