OVERLEVEREN

Tid­li­ge­re lands­sty re­for­mand Aleqa Ham­mond er – eft er at ha­ve væ­ret dømt ude af po­li­tik – nu med­lem af Fol­ke­tin­get

BT - - NAVNE - Bent Høj­gaard Sø­ren­sen bso@ ber­ling­s­ke. dk Aleqa Ham­mond fyl­der rundt i mor­gen. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Der er in­tet suk­ker­sødt over den kon­tro­ver­si­el­le Aleqa Ham­mond. Den for­hen­væ­ren­de lands­sty re­for­mand, der sid­ste år måt­te træk­ke sig som Grøn­lands po­li­ti­ske le­der eft er en skan­da­le om mis­brug af off ent­li­ge mid­ler, for­mu­le­rer sig bom­ba­stisk og li­ge­fremt, hvis hun fi nder det op­portunt.

Skal Aleqa Ham­mond be­skri­ves med to ord, må det væ­re: over­le­ver og kon­tro­ver­si­el. Hun har væ­ret en af Grøn­lands hidtil mest mar­kan­te for­ta­le­re for løs­ri­vel­se og blev ved det se­ne­ste valg ind­valgt som et af Grøn­lands to med­lem­mer af Fol­ke­tin­get.

Hun blev un­der stor dra­ma­tik i ef­ter­å­ret 2014 pres­set til eft er halvan­det år at for­la­de po­sten som Grøn­lands før­ste kvin­de­li­ge lands­sty­re­for­mand. Med bø­jet nak­ke gik hun af som lands­sty­re­for­mand eft er en skan­da­le om bi­lag. I strid med reg­ler­ne hav­de hun brugt Grøn­lands Selv­sty­res kas­se som kas­se­kre­dit til pri­va­te ud­gift er til bl. a. fl yrej­ser og ho­te­l­op­hold i Dan­mark, Frankrig og Island. Hun hav­de lånt over 200.000 kr.

Over­ra­sken­de co­me­ba­ck

Aleqa Ham­mond fi k et over­ra­sken­de po­li­tisk co­me­ba­ck og sik­re­de sig fl est stem­mer blandt de op­stil­le­de grøn­land­ske kan­di­da­ter ved fol­ke­tings­val­get, så trods skan­da­lesa­gen har hun sta­dig en stor fanska­re. I Tin­get sam­ar­bej­der hun med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og er næst­for­mand i grøn­lands­ud­val­get samt med­lem af bl. a. for­svars-, retsog uden­rigs­ud­val­get.

Den vel­ta­len­de grøn­land­ske po­li­ti­ker for­må­e­de i sin re­ge­rings­tid fra april 2013 til sep­tem­ber 2014 at få me­gen op­mærk­som­hed i dan­ske, grøn­land­ske og uden­land­ske me­di­er.

Da Aleqa Ham­mond blev lands-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.