Helt nye fø­lel­ser

BT - - TV - ROMATISK KO­ME­DIE

Jes­si­ca er en varm­blo­det, men neu­ro­tisk newy­or­ker- jour­na­list, hvis fø­lel­ses­liv er helt ude i tove­ne. Hen­des bror er net­op ble­vet for­lo­vet, hen­des bed­ste ve­nin­de er gravid, hun har ik­ke haft en da­te i et år, og hun li­der af søvn­løs­hed. Eft er at hun op­ti­mi­stisk har ka­stet sig ud i en stri­be da­tes, der al­le en­der i ma­re­ridt, fal­der hun til­fæl­digt over en fa­sci­ne­ren­de per­son­lig annonce, hvis ene­ste mi­nus er, at den står i ” kvin­de sø­ger kvin­de”- sek­tio­nen. En dri­stig ind­sky­del­se får hen­de til at be­sva­re den. Snart har hun en aft ale med en tren- dy down­town hip­ster, He­len Coo­per, om at mø­des over en drink, og til hen­des store over­ra­skel­se swin­ger de øje­blik­ke­ligt sam­men. De­res af­ten, fyldt med skælm­ske be­mærk­nin­ger og op­he­de­de dis­kus­sio­ner, kul­mi­ne­rer i et kys, som bå­de for­bløff er og fa­sci­ne­rer den mod­stræ­ben- de Jes­si­ca. Med de kon­ven­tio­nel­le køns­rol­ler sat ud af spil­let ka­ster de to kvin­der sig ud i en for­vir­ren­de, men og­så se­ri­øs og løs­slup­pen

Med­vir­ken­de:

” Kis­sing Jes­si­ca Stein” er en mo­der­ne ko­me­die, som bry­der al­le reg­ler – den ud­vi­sker linjer­ne mel­lem ven­skab og ro­man­tisk kær­lig­hed mel­lem de to ho­ved­per­so­ner, Jes­si­ca ( Jen­ni­fer West­feldt) og He­len ( He­at­her Ju­er­gen­sen). Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.