3x

BT - - TV -

MIN BED­STE VENS BRYL­LUP Juli­an­ne og Mi­cha­el har væ­ret bed­ste ven­ner i en evig­hed, men al­drig me­re end det. Nu har han fri­et – til en an­den, nem­lig den smuk­ke og ri­ge Kimberly. Plud­se­lig går det op for Juli­an­ne, Ca­geKl.22.30 Julia Ro­berts. hvad hun er ved at mi­ste. Kl. 21.00 Ni­co­las . THE MARKSMAN Tje­tjen­ske ter­r­o­ri­ster tru­er med at spræn­ge et atom­kraft værk i luft en. Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring til­kal­der den bed­ste mand, de kan fi nde til at kla­re ær­ter­ne. Den spe­ci­al­træ­ne­de agent Pain­ter, kal­det Skytten, får mis­sio­nen. YOUTH WIT­HOUT YOUTH Ru­mæ­ni­en, 1938. På miraku­løs vis får den al­dren­de ling­vi­stikpro­fes­sor Do­mi­nic Ma­tei sin ung­dom tilbage.

Kl. 22.30 PO­E­TEN OG LIL­LEMOR Po­e­ten og Lil­lemor bor i en lil­le lej­lig­hed og har pro­ble­mer med kre­di­to­ren, men plud­se­lig kom­mer der en red­ning.

Kl. 20.35 GHOST RI­DER 2: SPI­RIT OF VEN­GE­AN­CE THIS IS THE END En ræk­ke Hol­lywood- stjer­ner, spil­ler fi kti­ve ver­sio­ner af sig selv, når de bli­ver kon­fron­te­ret med ver­dens un­der­gang.

Kl. 21.00

Kl. 17.00

Stunt­kø­re­ren Bla­ze har solgt sin sjæl til Djæv­len og le­ver eft er si­ne se­ne­ste op­gør et liv i skjul. Men su­per­hel­ten bli­ver plud­se­lig ind­dra­get i en kamp mod Djæv­len, der for­sø­ger at ta­ge men­ne­ske­lig form.

Wes­ley Snipes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.