WALESA VÆL­GES SOM FOR­MAND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 35 år si­den 1980:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det vil gæl­de om at fø­re de ting ud i li­vet, som du må­ske ger­ne vil ha­ve an­dre til? Husk, at ver­den er dit spejl, og du ser dig selv i an­dre. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvor me­get du må­ske fø­ler dig be­græn­set, så skal du ta­ge det som et vink om, at det skal væ­re så­dan, og at vej­en ud er vej­en igen­nem. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er let nok for dig at ta­le om det, som lig­ger dig på hjer­te. Men at gø­re no­get helt kon­kret ved no­get, er straks svæ­re­re, og det hæm­mer dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er i en god fø­lel­ses­mæs­sig kon­takt med dig selv i dag. Du fø­ler dig i stand til at ta­le om hvad som helst og med hvem som helst. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er me­re uro om­kring dig, end du egent­lig sy­nes om. På den an­den si­de, kan du ik­ke gø­re an­det end at ta­ge en dag ad gan­gen. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Månen på­vir­ker dit tegn og står sam­ti­dig i et me­get po­si­tivt aspekt til den an­svars­ful­de Sa­turn. Det in­di­ke­rer, at skæb­nen har en fi nger med i spil­let. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvor du er i dag, el­ler hvem du skal væ­re sam­men med, så vil det gæl­de om at væ­re så klar og vå­gen som mu­ligt. Du får en ge­ni­al idé. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har man­ge ide­er i dit ho­ved, og du ved ik­ke helt, hvor du skal be­gyn­de el­ler slut­te. Prøv med rå­d­giv­ning fra en an­den per­son. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

67). ( Svær 8). ( Mid­del 3). ( Nem

Den nystif­te­de frie fag­be­væ­gel­se So­li­da­ri­tet i det so­ci­a­li­sti­ske Po­len væl­ger Lech Walesa som sin før­ste for­mand. I 1981 blev Walesa ar­re­ste­ret, og han blev først løsladt i novem­ber 1982. Lech Walesa var Po­lens præ­si­dent fra 1990 til 1995. Walesa som strej­ke­le­der på Le­nin skibsværf­tet i Gdansk i 1980.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.