Van­do­or­ne

BT - - SPORTEN -

Fo­to: Grand Prix Pho­to, AFP, EPA

Kevin Magnus­sen fyl­der 23 år 5. ok­to­ber og har trods sin un­ge al­der al­le­re­de op­nå­et en hel del som For­mel 1- kø­rer. Og det ta­ler be­stemt ik­ke imod Kevin Magnus­sen, at han kan frem­vi­se en dåb­sat­test, der gi­ver go­de per­spek­ti­ver for frem­ti­den hos McLaren. Får Stof­fel Vaan­dor­ne sæ­det for­an Kevin Magnus­sen, vil han væ­re 24 år i sin før­ste For­mel 1- sæ­son. Bel­gi­e­ren er li­ge­som sin dan­ske kon­kur­rent en mand for frem­ti­den, og ta­len­tet sy­nes sag­tens at kun­ne bæ­re en lang kar­ri­e­re i For­mel 1, hvis McLaren væl­ger ham. Kevin Magnus­sen har en an­den­plads i For­mel 1 på sit cv. Punk­tum. På den front er dan­ske­ren urør­lig i for­hold til samt­li­ge af de le­di­ge kø­re­re uden for For­mel 1 li­ge nu, hvor han og­så score­de man­ge po­int i top 10 i sæ­so­nen 2014. I du­el­len mod Van­do­or­ne vandt Magnus­sen de tos ene­ste må­l­ba­re kamp, da dan­ske­ren slog bel­gi­e­ren i kam­pen om mester­ska­bet i For­mel Re­nault 3,5 i 2013. Kevin Magnus­sen tjen­te an­gi­ve­ligt om­kring 7,5 mil­li­o­ner kro­ner, da han de­bu­te­re­de i For­mel 1 hos McLaren. Det er små­pen­ge i den­ne sport, og dan­ske­ren er bil­lig i drift. Det er helt klart et plus i for­hand­lin­ger­ne, at McLaren ved, at Kevin Magnus­sen ik­ke kom­mer med et hund­e­dyrt løn­krav. Kevin Magnus­sen har den må­ske vig­tig­ste fan i McLaren i be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis. Den en­gel­ske For­mel 1- le­gen­de er vild med Kevin Magnus­sen og vil for­ment­lig gø­re sit for at hjæl­pe ham tilbage. Der­u­d­over skul­le Kevin Magnus­sen og­så ha­ve vun­det en del støt­ter i den se­ne­ste For­mel 1- sæ­son, hvor han gjor­de det over for­vent­ning trods svæ­re for­hold. Van­do­or­ne kan ik­ke pra­le af resultater i For­mel 1, men han har de se­ne­ste tre sæ­so­ner re­vet po­ka­ler til sig på stri­be i GP2 og For­mel Re­nault 3,5. Her har Stof­fel Van­do­or­ne gen­ta­gen­de gan­ge vist, at han har en uhyg­ge­lig fart i ra­ce­ren og for­står at sæt­te et mester­skab sam­men med to sam­le­de an­den­plad­ser og en næ­sten sik­ker sejr i GP2 i den­ne sæ­son. Det tæl­ler højt. Kevin Magnus­sens øko­no­mi­ske trumf bli­ver for­ment­lig ik­ke sær­lig stor i kam­pen med li­ge net­op Stof­fel Van­do­or­ne. Bel­gi­e­ren vil væ­re i klas­sen, han kom­mer med en lær­lin­ge­kon­trakt med net­op McLaren i ryg­gen, og der­for kom­mer han ik­ke med et løn­krav, der er hø­je­re end dan­ske­rens. De to lig­ger sik­kert ret li­ge på den ska­la. Der snak­kes i kro­ge­ne om, at Stof­fel Van­do­or­ne skul­le væ­re lidt hur­ti­ge­re end Kevin Magnus­sen. Bel­gi­e­ren har li­ge­som Magnus­sen si­ne til­hæn­ge­re in­ter­nt hos McLaren, hvor nog­le vil me­ne, at det vil­le væ­re et friskt pust med en i tea­met ved si­den af Fer­nan­do Alonso. Men mod­sat Kevin Magnus­sen har Van­do­or­ne end­nu ik­ke be­vist no­get i For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.