Nyt liv i Magnus­sens For­mel 1- drøm

Kom med bag fa­ca­den i Kevin Magnus­sens jagt på et fast For­mel 1- sæ­de

BT - - SPORTEN - ÅB­NE OG LUK­KE­DE DØ­RE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Hvis Jen­son But­ton gør al­vor af at indstil­le sin For­mel 1- kar­ri­e­re ef­ter 16 år i mo­tor­spor­tens fi­ne­ste klas­se, gi­ver det Kevin Magnus­sens jagt på et fast sæ­de helt nyt liv.

Den 22- åri­ge dan­skers jagt på et co­me­ba­ck er langt fra gå­et nemt, selv­om Kevin Magnus­sen har stå­et med et cv, hvor han har kun­net frem­vi­se en hi­sto­risk god For­mel 1- de­but med en po­di­e­plads i Au­stra­li­en og en so­lid ud­dan­nel­se fra McLaren.

Dø­re­ne hos fle­re For­mel 1- team, som Kevin Magnus­sen el­lers hav­de sat sin lid til, er nem­lig smæk­ket for­an dan­ske­ren, selv­om par­ter­ne hav­de vist stor in­ter­es­se for Magnus­sens kva­li­te­ter.

BT har talt med en ræk­ke kil­der med ind­sigt i Kevin Magnus­sens si­tu­a­tion. De teg­ner det­te bil­le­de af hans jagt på et For­mel 1- co­me­ba­ck.

Selv­om end­nu en tørn hos McLaren he­le ti­den har stå­et højt på dan­ske­rens øn­ske­li­ste, var det et an­det en­gelsk team, Kevin Magnus­sen hav­de ka­stet sin kær­lig­hed på - nem­lig Wil­li­ams- tea­met. Her var der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger læn­ge kon­takt mel­lem Magnus­sen og per­so­ner i top­le­del­sen hos Wil­li­ams.

Må­let for Kevin Magnus­sen var før som­me­ren at kø­re sig i stil­ling som af­lø­ser for Valt­te­ri Bot­tas, som al­le tro­e­de skul­le til Fer­ra­ri.

God ke­mi

Der skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve væ­ret så god ke­mi mel­lem Magnus­sen og Wil­li­ams, at dan­ske­ren top­pe­de eng­læn­der­nes øn­ske­li­ste. Men dan­ske­ren blev slemt skuf­fet, da Fer­ra­ri øde­lag­de det skif­te ved at be­hol­de Ki­mi Räik­kö­nen. Det be­tød, at Bot­tas blev hos Wil­li­ams.

Dø­ren var luk­ket, og Kevin Magnus­sens håb måt­te plan­tes an­dre ste­der i fel­tet, mens et svar fra McLaren fort­sat lod ven­te på sig.

Mu­lig­he­den vi­ste sig at væ­re i USA. Og kil­der kun­ne for­tæl­le til BT i au­gust, at der var kon­takt mel­lem Kevin Magnus­sen og det nye Haas F1 Team, der de­bu­te­rer i For­mel 1 i 2016.

Egent­li­ge for­hand­lin­ger blev det ik­ke til. Selv­om Haas of­fent­ligt for­tal­te, at Kevin Magnus­sen var blandt de kø­re­re, tea­met holdt øje med, blev dan­ske­rens håb sluk­ket.

Der var nem­lig et pro­blem. Haas hav­de al­le­re­de re­ser­ve­ret en plads til den ene af Fer­ra­ris nu­væ­ren­de re­ser­ver, mens ame­ri­ka­ner­ne til den an­den le­di­ge plads vil­le ha­ve Ni­co Hül­ken­berg fra For­ce In­dia el­ler Ro­main Grosje­an fra Lo­tus.

Her er val­get nu ef­ter alt at døm­me fal­det på Ro­main Grosje­an, som an­gi­ve­ligt har valgt at tak­ke ja til Haas og for­la­de Lo­tus ef­ter sæ­so­nen.

Den ma­nøv­re be­hø­ver nu ik­ke væ­re helt skidt for Magnus­sen. I går er­fa­re­de BT så­le­des, at Re­nault, som ven­tes at op­kø­be Lo­tus, for ca. to uger si­den kon­tak­te­de Kevin Magnus­sen for at hø­re til hans øko­no­mi­ske krav til en af­ta­le.

Fle­re mu­lig­he­der

Det er uvist, hvor se­ri­øs fø­le­ren fra fransk­mæn­de­ne var, men in­teres­sen er til ste­de.

Og så er der For­ce In­dia. Her kan der op­stå en mu­lig­hed for Kevin

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015 Magnus­sen, hvis Ser­gio Pérez for­la­der tea­met.

I for­hold til dan­ske­rens kon­takt til For­ce In­dia er mel­din­ger­ne fra BTs kil­der del­te. Én me­ner, at tea­mets øko­no­mi­ske krav på den go­de si­de af 120 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt er ure­a­li­stisk for Magnus­sens pen­ge­pung.

En an­den ser me­re lyst på den mu­lig­hed og me­ner, at dø­ren til dan­ske­ren sag­tens kun­ne åb­ne sig i den ret­ning. I hvert fald er hver­ken Re­nault el­ler For­ce In­dia li­ge nu luk­ket land for Kevin Magnus­sen.

Men igen. Alt det kan må­ske væ­re li­ge­gyl­digt, hvis Jen­son But­ton tak­ker af og ef­ter­la­der den mest sand­syn­li­ge For­mel 1- chan­ce li­ge for fød­der­ne af Kevin Magnus­sen i Ja­pan.

Kevin Magnus­sen hav­de pæn suc­ces, da han sad i McLa­rens For­mel 1- ra­cer i sid­ste sæ­son, og op­nå­e­de blandt an­det en an­den­plads i Mel­bour­ne. Og den er­fa­ring hå­ber han, at han kan ud­nyt­te til at få et nyt sæ­de i den kom­men­de sæ­son – hos McLaren el­ler en af kon­kur­ren­ter­ne. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.