Stole­leg om But­tons sæ­de

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA

ET PAR EN­GEL­SKE avi­ser skri­ver nu, at Jen­son But­ton stop­per i For­mel 1. Eng­læn­de­ren vil an­non­ce­re sin be­slut­ning i for­bin­del­se med we­e­ken­dens grand­prix i Ja­pan, og dén del af hi­sto­ri­en er i hvert fald op­lagt. But­ton har i man­ge år an­set Ja­pan som sit an­det hjem­land ( hans ko­ne et halvt ja­pansk, red.), og et far­vel på mo­tor­le­ve­ran­dør Hon­das hjem­me­ba­ne vil ska­be en mas­se goodwill i en we­e­kend, der el­lers lig­ner end­nu en fi asko for McLaren- tea­met. MEN ER DET re­a­li­stisk, at But­ton har be­slut­tet sig for at stop­pe? Jeg hav­de søn­dag mor­gen en lang snak med en af mi­ne kil­der i McLaren- le­del­sen, og han var sten­sik­ker på, at But­ton end­nu ik­ke hav­de be­slut­tet sig. DE EN­GEL­SKE AVI­SER an­ty­der, at But­ton i ti­mer­ne in­den star­ten hav­de en lang sam­ta­le med team­chef Ron Den­nis. Her kun­ne man an­gi­ve­ligt ik­ke bli­ve eni­ge om at fort­sæt­te sam­ar­bej­det ( det hand­ler om løn­nen), og dét skul­le så ha­ve få­et But­ton til at be­stem­me sig for at stop­pe. Sel­ve lø­bet, hvor han først ram­le­de sam­men med Pa­stor Mal­do­na­do, og si­den ud­gik med tek­ni­ske pro­ble­mer, har næp­pe øget ly­sten til at fort­sæt­te. MEN HVIS DE en­gel­ske avi­sers hi­sto­rie hol­der vand, er der ta­le om en be­slut­ning, der er ta­get me­get hur­tigt. Og så læn­ge den ik­ke er of­fi ci­elt an­non­ce­ret, kan den æn­dres li­ge så hur­tigt. Der­for: koldt vand i blo­det. Der kom­mer sand­syn­lig­vis en el­ler an­den form for ud­mel­ding fra Jen­son But­ton og McLaren i Suzuka, men jeg tror, det kan gå beg­ge ve­je – alt­så en­ten et far­vel til For­mel 1 el­ler en ny et- årig aft ale. HVIS BUT­TON STOP­PER, skal McLaren væl­ge en afl øser. Val­get står mel­lem Kevin Magnus­sen ( hvis nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber i næ­ste uge) og Stoff el Van­do­or­ne.

Med­min­dre en af dem træk­ker en in­ve­stor til tea­met op af hat­ten – og så snak­ker vi tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb – tror jeg ik­ke, pen­ge bli­ver af­gø­ren­de. Ale­ne på løn­kon­to­en vil But­tons spa­re­de hy­re væg­te hø­je­re end de sponso­rer, Magnus­sen og Van­do­or­ne even­tu­elt kan fi nde i Dan­mark og Bel­gi­en. DET VAR PLA­NEN, at Magnus­sen skul­le væ­re til­ste­de i Ja­pan i den kom­men­de we­e­kend. De pla­ner er nu æn­dret, og Van­do­or­ne ud­fyl­der li­ge­som i Singapore dan­ske­rens rolle. Dét er for mig at se et dår­ligt tegn. Med sin bræk­ke­de hånd kun­ne Magnus­sen næp­pe kø­re bi­len i Suzuka, men det er et vig­tigt sig­nal at væ­re til­ste­de på Hon­das hjem­me­ba­ne. HVIS MCLAREN PLAN­LÆG­GER at an­non­ce­re sin 2016- li­ne- up i Suzuka, er det be­mær­kel­ses­vær­digt, at Alonso, But­ton og Van­do­or­ne vil væ­re til ste­de på ba­nen, mens Magnus­sen er i Roskil­de.

Ind­til for ny­lig tro­e­de bå­de Magnus­sen selv og jeg på, at han stod først i kø­en hos McLaren, hvis But­ton skul­le stop­pe. Nu er jeg ban­ge for, at Van­do­or­ne er ryk­ket op på si­den af ham. Hvis pla­ner­ne ik­ke æn­dres end­nu en gang, og han al­li­ge­vel duk­ker op i Suzuka, kan vi ha­ve set Kevin Magnus­sen i McLaren- pit­ten for sid­ste gang. Når det næ­ste grand­prix kø­res i Rusland i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, er hans aft ale med tea­met ud­lø­bet. OG FOR LI­GE at run­de en vild dag med For­mel 1- ryg­ter af. Ro­main Grosje­an er på vej til Haas, så her er luk­ket for Magnus­sen. Pa­stor Mal­do­na­do fort­sæt­ter hos Lo­tus, hvor Grosje­ans le­di­ge sæ­de ven­tes besat af Ser­gio Pérez. Det eft er­la­der en plads hos For­ce In­dia – som Pérez ´ sponso­rer ind­til nu har fi - nan­si­e­ret med cir­ka 120 mil­li­o­ner kro­ner om året.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Hvis Jen­son But­ton ( i mid­ten), som bri­ti­ske avi­ser hæv­der, stop­per ef­ter den­ne sæ­son, skal en­ten dan­ske Kevin Magnus­sen ( tv.) el­ler bel­gi­ske Stof­fel Van­do­or­ne ( th.) over­ta­ge bri­tens sæ­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.