FC KØ­BEN­HAVNS

Med tre sej­re ind­hen­te­de FC København i lø­bet af en uge FC Midtjyl­lands fo

BT - - SPORTEN - ALT FALDT I HAK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fo­to: An­ders Kjær­bye

Det kun­ne væ­re gå­et to ve­je for FC København i den for­gang­ne uge. Stå­le Sol­bak­ken kun­ne væ­re ble­vet pak­ket ind i fan­se­nes med­brag­te ban­ne­re og sendt hjem – el­ler i hvert fald øn­sket den vej – af de fa­ste støt­ter bag må­let.

El­ler han kun­ne vin­de et hat­tri­ck af sej­re og plud­se­lig få lidt me­re al­bu­e­rum til at ven­te på hø­sten af de fod­bold­frø, han har så­et, van­det og holdt ved li­ge si­den til­ba­ge­kom­sten for to år si­den.

» Hvis man ser i baks­pej­let, skul­le vi vin­de de kam­pe. Nu tog FC Midtjylland et po­int, mens vi tog ni. Men hvis vi hav­de ta­get tre fær­re, hav­de vi fort­sat væ­ret i be­rø­rings­af­stand af dem. Der er fort­sat 72 po­int tilbage at spil­le om. Man kan ik­ke tæn­ke på, hvad der var sket, hvis vi ik­ke hav­de vun­det de kam­pe. Så bli­ver man sinds­syg, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

FCK- fol­ke­ne for­sø­ger ik­ke at tæn­ke på, at stør­ste­delen af de men­ne­sker, der går op i Su­per­liga­en vil se det som en fi asko, hvis FCK ik­ke vin­der guld for tred­je år i træk. Nog­le vil gni­de sig i hæn­der­ne over det fak­tum, an­dre vil fryg­te en mester­sk­ab­stør­ke som den, der har ramt nor­ske Ro­sen­borg og ær­ke­ri­va­ler­ne fra Brøndby.

Vant til pres­set

Pres­set er stort, men så­dan er det ba­re at ta­ge sit træ­ning­s­tøj på på Jens Jes­sens Vej 10 på Fre­de­riks­berg. Selv med ot­te po­int op til FC Midtjylland på­står kø­ben­hav­ner­ne, at der ik­ke lå et stør­re pres, end man er vant til før skæb­neu­gen, der kun­ne ha­ve sendt dem helt ud af mester­skabs­kam­pen, før den var i gang.

» Ik­ke me­re end nor­malt. Vi spil­ler i FC København, og der er en grund til, at man ik­ke spil­ler i no­gen af de an­dre klub­ber i Dan­mark. Det er det pres, der er he­r­in­de, og det vi er vant til, eft er vi har la­vet de resultater, der gør, at folk for­ven­ter det af os, « si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Det end­te i den per­fek­te uge for ham og FC København, men det be­gynd­te med at lig­ne det kom­plet mod­sat­te.

BT går sam­men med Stå­le Sol­bak­ken og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen bag om FCKs per­fek­te uge.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.