FCK - AaB 4- 2

BT - - SPORTEN -

Te­lia Par­ken er må­l­løs, for­stum­met. 13.000 men­ne­sker kan ik­ke rum­me at væ­re bag­ud 0- 1 til AaB på hjem­me­ba­ne. Step­han Andersen har tabt bol­den, ramt sig selv og spil­let den ud i fød­der­ne på Tho­mas Ene­vold­sen, der på kli­nisk vis sat­te fø­rin­gen i mål.

Fan­se­ne har ta­get imod de­res hel­te med ban­ne­re om, at de skal ta­ge sig sam­men. Især ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken. I pau­sen pift er de FCK- spil­ler­ne ind i om­klæd­nings­rum­met ne­de med 1- 2. Gul­det ser ud til at væ­re ser­ve­ret for FC Midt- jyl­land. For an­det år i træk. Men den pi­be­kon­cert fyld­te ik­ke me­get i om­klæd­nings­rum­met.

» Vi føl­te, at vi hav­de spil­let en fi n halv­leg. Det var en helt stille og ro­lig pau­se, der hand­le­de om, hvil­ke po­si­tio­ner de off en­si­ve spil­le­re skul­le ind­ta­ge oft ere. Og at vi vid­ste, at AaB spil­le­de med stor ri­si­ko, som vi vil­le ud­nyt­te, hvis vi spil­le­de med sam­me in­ten­si­tet, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der bak­kes op af Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen:

» Det er jo et mira­kel, at de går til pau­se med en fø­ring. Selv om de sik­kert syn­tes, at de spil­le­de en fi n kamp, var det på in­gen må­de fortjent, at de gik til pau­se med en fø­ring. Der blev ik­ke talt med store ord fra Stå­le. Det hand­le­de ba­re om at fort­sæt­te med det, vi kan. «

Pe­ter An­ker­sen røg ud i pau­sen. Ind med Chri­stoff er Rem­mer, ned med ri­si­ko­vil­lig­he­den og al­li­ge­vel op med an­grebs­hid­sig­he­den og viljen til at gå eft er må­le­ne. Og de kom. Kas­per Kusk, Ni­co­lai Jør­gen­sen ( tv. på fo­to) og et selvmål af Kas­per Pe­der­sen – og så var den vig­ti­ge uge sat i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.