FCK - Ho­bro 1- 0

BT - - SPORTEN -

» Fan­ta­stic we­ek boys! «

Me­re en­kelt kun­ne det ik­ke si­ges af Stå­le Sol­bak­ken ( fo­to) eft er den hårdt til­kæm­pe­de 1- 0- sejr over Ho­bro. Den per­fek­te uge var i hus. For FCK, for Stå­le Sol­bak­ken og for An­dreas Cor­ne­li­us. An­gri­be­ren kom ind, smadre­de bol­den i net­tet via over­lig­ge­ren og for­tal­te på den må­de Sol­bak­ken, hvad han men­te om at star­te på bæn­ken.

Cor­ne­li­us hav­de selv væ­ret på træ­nings­an­læg­get fre­dag på sin spil­ler­nes fri­dag. Han var klar til kamp. Men Sol­bak­ken så ham i en rolle med fy­sisk over­skud i den af­gø­ren­de del af kam­pen. Med en halv ti­me tilbage kom Cor­ne­li­us på ba­nen. Og score­de. Det tred­je mål på en uge. FCKs tred­je sejr på en uge. For før­ste gang i to år og fi re må­ne­der er hol­det tilbage på Su­per­liga­ens før­ste­plads – med sam­me po­in­tan­tal, men et mål bed­re end at FC Midtjylland, der ta­ber hjem­me til FC Nordsjælland.

» Det er der, vi ger­ne vil lig­ge, men vi vil ger­ne lig­ge der til slut. Så det gør egent­lig ik­ke så me­get, om vi lig­ger der nu. Det vin­der vi ik­ke no­get på. Det er da rart, at folk ser os derop­pe igen, men så vig­tigt er det ik­ke, « si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og til­fø­jer:

» Det gør ik­ke no­get, at man ik­ke har vun­det mester­ska­bet et en­kelt el­ler to år. Det æn­drer ik­ke ved, at vi er den stør­ste klub. Men vi skal selv­føl­ge­lig og­så vi­se det, og det er det, vi er i fuld gang med nu. Ta­ger man sid­ste sæ­son iso­le­ret, var den ik­ke god eft er vo­res stan­dard, men eft er al­le an­dres stan­dard hav­de det væ­ret en fan­ta­stisk sæ­son. Det er for­skel­len på os og dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.