In­tet nyt fra

Es­b­jerg tab­te for før­ste gang si­den fy­rin­gen af Nie

BT - - SPORTEN - TRÆNERVAKUUM Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk KAN­DI­DA­TER­NE

I dag er det 43 da­ge si­den, Es­b­jergs bed­ste fod­bold­hold sidst hav­de en egent­lig ch­eft ræ­ner. Men ve­stjy­der­nes le­del­se har ik­ke travlt med at hen­te en ny mand til træ­ner­bæn­ken.

Ni­els Fre­de­rik­sen blev 10. au­gust skub­bet af po­sten ef­ter ba­re ét po­int i de før­ste fi re kam­pe. En hur­tig og nok og­så fair re­ak­tion af le­del­sen, der kun­ne se et hold, der slet ik­ke fun­ge­re­de.

De mid­ler­ti­di­ge afl øse­re blev as­si­sten­ter­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen, der ind­til 0- 2ne­der­la­get i aft es mod Randers hav­de le­ve­ret fi re Su­per­liga- kam­pe uden ne­der­lag.

Ni­els Fre­de­rik­sen blev ef­ter kort tid op­s­nap­pet af DBU, som ger­ne vil­le ha­ve ham ind som U21- land­stræ­ner. I we­e­ken­den kom så en læn­ge­re og om­fat­ten­de kri­tik fra den af­ske­di­ge­de træ­ner, der i den grad hav­de sav­net pro­fes­sio­nel­le ram­mer i Es­b­jerg.

» I min op­tik mang­ler klub­ben i den grad en sport­s­chef, al­ter­na­tivt nog­le scouts, der kun skal ta­ge sig af su­per­liga­hol­det. I min tid var det for til­fæl­digt, når vi køb­te ind, og re­elt set var det vel så­dan, at vi mest ram­te rig­tigt med de dan­ske spil­le­re, som vi al­le­re­de kend­te, « sag­de han til Jyd­skeVest­ky­sten.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Es­b­jerg fB, Sø­ren Poul­sen, var i aft es hur­tig til at luk­ke

PÅ SPID­SEN

VAR DET SÅ MEXEFFEKTEN, DER OP­HØR­TE?

DER ER TRE

fa­vo­rit­ter til po­sten som ch­eft ræ­ner i Es­b­jerg. Klub­bens før­ste­pri­o­ri­tet var Glen Rid­ders­holm, men han har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tak­ket nej til at afl øse Ni­els Fre­de­rik­sen i den­ne om­gang. De an­dre kan­di­da­ter er:

PE­TER SØ­REN­SEN:

Tid­li­ge­re træ­ner for blandt an­dre AGF og FC Fre­de­ri­cia. Har væ­ret i di­a­log med Es­b­jerg- le­del­sen.

HEN­RIK PE­DER­SEN:

Træ­ner for HB Kø­ge. Har væ­ret ind­kaldt til sam­ta­le.

EN SKAN­DI­NAV:

Es­b­jergs sport­s­ligt an­svar­li­ge, Ni­els Erik Søn­der­gaard, har over for BT be­kræf­tet, at en skan­di­na­visk træ­ner og­så spø­ger i kulis­sen. ned for spørgs­mål om Ni­els Fre­de­rik­sens kri­tik og hav­de hel­ler ik­ke me­get nyt at be­ret­te om ud­sig­ten til at få stop­pet det ch­eft ræ­ner- for­me­de hul på ud­skift nings­bæn­ken.

Halvan­den må­ned uden no­gen ch­eft ræ­ner. Hvor læn­ge kan I kla­re jer?

» Det, vi har sagt ved fl ere lej­lig­he­der, er, at vi nu har indsnæv­ret fel­tet, og det er det, vi kig­ger på. Så gør vi sta­tus igen i næ­ste lands­holds­pau­se i be­gyn­del­sen af ok­to­ber. «

Så I har nog­le em­ner, I snak­ker med li­ge nu? » Ja, det er kor­rekt. « Hvor langt er I fra at ha­ve fun­det je­res mand?

» Som jeg si­ger, gør vi sta­tus i næ­ste land­skampsvin­due i be­gyn­del­sen af ok­to­ber. «

Så vi skal ik­ke for­ven­te at hø­re no­get nyt træ­ner­navn in­den da? » Nej. « Hvor­dan me­ner du, afl øser­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen har kla­ret op­ga­ven ind­til vi­de­re?

» Jeg sy­nes, he­le trup­pen in­klu­siv ’ Mex’ og Lun­gi har gjort det fi nt, eft er de kom til. Ja, så er det en halvskidt præ­sta­tion i dag ( i går, red.), men ser vi de fem kam­pe over ét, er jeg godt til­freds. «

Je­res nye ind­køb, Vi­ctor Páls­son og Bjørn Paul­sen, er så småt ved at bli­ve spil­let ind og star­ter beg­ge in­de i dag. Hvor­dan sy­nes du, de har gjort det?

» Jeg sy­nes, de har gjort det rig­tig fi nt i den før­ste kamp, men i dag fal­der de i ni­veau sam­men med re­sten af hol­det i for­hold til for en uge si­den. «

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.