SVÆR VEJ TIL HO

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg skift ede til Schal­ke 04 for at få re­gel­mæs­sig spil­le­tid

BT - - SPORTEN - FLEK­SI­BEL Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Det skul­le bli­ve så godt, men kan en­de som en fu­ser.

Godt 45 mi­nut­ters spil­le­tid i Schal­ke- trøj­en er Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs fo­re­lø­bi­ge fa­cit si­den som­mer­skift et fra Bay­ern Mün­chen. Ik­ke i sig selv be­kym­ren­de for en spil­ler, der først skal in­te­gre­res, men al­li­ge­vel kan der al­le­re­de nu væ­re grund til be­kym­ring.

År­sag: En af tysk fod­bolds mest ta­lent­ful­de midt­ba­ne­duo­er, Jo­han­nes Geis og Leon Go­retzka, der har en stor ak­tie i Schal­ke 04 øje­blik­ke­li­ge fj er­de­plads i Bun­des­liga­en. Sam­men har de sat sig tungt på Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs fa­vo­rit­po­si­tion på den cen­tra­le midtbane, og det kan re­du­ce­re Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg til en rolle som vig­tig joker. ker Schal­ke 04 tæt. Han har fulgt Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs op­start i Schal­ke 04 og har me­re end svært ved at se den 20- åri­ge dan­ske lands­holds­spil­ler kapre en plads på den po­si­tion, han har ind­ta­get på lands­hol­det. Som den dy­na­mi­ske mo­tor på midt­ba­nen.

21- åri­ge Jo­han­nes Geis, der har spil­let på samt­li­ge ty­ske ung­domslands­hold, blev hen­tet til klub­ben i som­mer og hædret i sid­ste uge som må­ne­dens spil­ler af klub­bens fans.

Ved si­den af ham lø­ber den øje­blik­ke­li­ge ty­ske U21lands­holds­an­fø­rer Leon Go­retzka, hvil­ket kan spar­ke Høj­berg ud på uvan­te po­si­tio­ner: På kan­ten el­ler i en me­re off en­siv rolle end van­ligt.

» Go­retzka og Geis er frem­ti­dens par på midt­ba­nen, « un­der­stre­ger Bild- jour­na­li­sten Se­ba­sti­an Kols­ber­ger med spe­ci­a­le i Schal­ke 04.

» Jeg tror ik­ke, An­dré Brei­ten­rei­ter vil æn­dre på den po­si­tion, så li­ge nu ser det svært ud for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, « vur­de­rer Kols­ber­ger.

Kant el­ler 10’ er

Løs­nin­gen kan bli­ve en rolle på høj­re­kan­ten, hvor Schal­ke 04 mang­ler al­ter­na­ti­ver til 19- åri­ge Leroy Sané, der sam­men med 20- åri­ge Max Meyer har sat sig på klub­bens to kan­ter. Et an­det al­ter­na­tiv er rol­len som 10’ er bag stjer­ne­an­gri­be­ren Klaas- Jan Hun­telaar. Sidst­nævn­te rolle ind­t­og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i søndagens 1- 0- sejr over Stutt­g­art.

» Hans stør­ste chan­ce er på høj­re­kan­ten el­ler på den off en­si­ve midtbane. Schal­ke har man­ge mu­lig­he­der på den cen­tra­le midtbane, men off en­sivt er det an­der­le­des. Pi­er­re- Emi­le gjor­de det godt off en­sivt mod Stutt­g­art og her kan han hjæl­pe Schal­ke « , ly­der vur­de­rin­gen fra Se­ba­sti­an Kols­ber­ger.

Ta­ger man de kri­ti­ske dan­ske bril­ler på, kan man fryg­te et ro­det dansk år med op­træ­de­ner på for­skel­li­ge de­le af ba­nen. Selv er­klæ­rer Højb­jerg sig klar til at jag­te hvert et spil­le­mi­nut uan­set po­si­tion. BT har via El­mar Re­de­mann få­et ci­ta­ter fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg eft er gårs­da­gens træ­ning.

Flek­si­bel

» Træ­ne­ren kan og­så smi­de mig ned på høj­re ba­ck en gang imel­lem. Jeg stil­ler mig til rå­dig­hed og vil ud­ret­te no­get hver gang uan­set, hvor jeg spil­ler. Jeg vil bli­ve me­re sta­bil og for­bed­re mig selv me­re og me­re. Jeg er ung og kan spil­le for­skel­li­ge po­si­tio­ner. Det er helt sik­kert ik­ke en ulem­pe, at jeg er så fl ek­si­bel. Jeg tror ik­ke, det ska­der, « si­ger Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg.

Net­op fl ek­si­bi­li­te­ten kan da og­så vi­se sig at bli­ve ad­gangs­bil­let­ten til spil­le­tid på et Schal­ke- hold, der med sin mang­len­de tyng­de sær­ligt i off en­si­ven kan få brug for al­le spil­le­re i en sæ­son med Bun­des­liga, Eu­ro­pa League og den ty­ske po­kal­tur­ne­ring.

» Hvis Brei­ten­rei­ter skif­ter, og det gør han, så vil der væ­re chan­cer for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. Al­le vil få chan­cen, og han vil i hvert fald få fl ere chan­cer, end han vil­le få i Bay­ern, « si­ger El­mar Re­de­mann fra Re­vi­er­sport.

Den chan­ce kan mu­lig­vis al­le­re­de kom­me i mor­gen­da­gens hjem­me­kamp mod Frank­furt, hvor Schal­ke- træ­ner An­dré Brei­ten­rei­ter ven­tes at ro­te­re på grund af hol­dets tred­je kamp på en uge.

TIRS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.