I læ­re hos Eb­be Sand

BT - - SPORTEN - GO­DE RÅD

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er gå­et i Schal­ke- leg­en­den Eb­be Sands fod­spor. Og har få­et go­de råd med på vej­en

Jo­han Lyng­holm

jo­hp@ sporten. dk

Kort før som­me­rens trans­fer­vin­due luk­ke­de, skrev 20- åri­ge Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg un­der på en etårig le­je­kon­trakt med ty­ske Schal­ke 04. Der­med til­slut­te­de han sig den dan­skerg­la­de Bun­des­liga- klub, der igen­nem en lang år­ræk­ke har væ­ret flot re­præ­sen­te­ret af dan­ske­re.

Den mest suc­ces­ful­de af dem har uden sam­men­lig­ning væ­ret Eb­be Sand, der fra 19992006 tog klub­ben med storm som bå­de an­gri­ber og top­sco­rer. Sand, der fra i som­mer har væ­ret til­knyt­tet klub­ben som sport­s­lig rå­d­gi­ver, har gi­vet go­de råd vi­de­re til det ny­e­ste dan­ske med­lem af Schal­ke­fa­mi­li­en.

» Jeg mød­te Eb­be Sand li­ge i star­ten og tal­te med ham læn­ge. Han har for­talt mig me­get om Schal­ke, gi­vet mig nog­le tips og øn­sket mig held og lyk­ke på min vej, « sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ef­ter gårs­da­gens træ­ning i Schal­ke. BT har via Re­vi­er­sport- jour­na­li­sten El­mar Re­de­mann få­et re­fe­re­ret den dan­ske lands­holds­an­gri­bers svar på et in­ter­view ef­ter træ­nin­gen.

Tæt på 100 pro­cent

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg blev i au­gust sendt til Schal­ke 04, da ud­sig­ter­ne til spil­le­tid på Bay­ern Mün­chens første­hold ik­ke var go­de. Der­med er midt­ba­ne­spil­le­ren nu på sin an­den le­je­af­ta­le i in­de­væ­ren­de år, da for­å­ret blev brugt som le­jes­vend i FC Augs­burg.

» Selv­føl­ge­lig kan man stille spørgs­må­let, om jeg ik­ke vil bli­ve læn­ge­re tid i en klub, men fod­bold er en hur­tig­gå­en­de bu­si­ness, hvor du skal ta­ge en be­slut­ning på kort tid. I sid­ste en­de er al­le spil­le­re her for det sam­me: At hol­det skal få suc­ces. Hvis der er et klart mål, er det og­så nem­me­re at fal­de ind. Hvis vi al­le ar­bej­der sam­men for at op­nå suc­ces, er det og­så nem­me­re for de nye spil­le­re, « sag­de lands­holds­spil­le­ren, der er­klæ­rer sig til­freds med sin før­ste tid i Schal­ke 04.

» Jeg er snart der, hvor jeg skal væ­re. Jeg skal sta­dig bru­ge nog­le da­ge på at læ­re al­le de­tal­jer om lø­be­møn­stre­ne, men hvis træ­ne­ren vil bru­ge mig, kan han reg­ne med mig. Jeg fø­ler mig fit og er på 100 pro­cent. Nu glæ­der jeg mig ba­re til at se, hvor­dan det fort­sæt­ter. «

Eb­be Sand var su­per­po­pu­lær i Schal­ke 04, hvor han nå­e­de 271 kam­pe og he­le 102 mål.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.