Mad­ser af suc­ces

Mads Würtz Sch­midt kro­ne­de en sto­rar­tet sæ­son med at vin­de VM- guld i en­kelt­start. For an­den gang i kar­ri­e­ren. Hvad frem­ti­den brin­ger, ved han ik­ke. Først skal gul­det ny­des

BT - - SPORTEN - GULD

Da­ni­el Mar­tin­sen

danm@ sporten. dk Mads Würtz Sch­midt ved godt, hvad han hans præ­sta­tion kan ud­lø­se. At ver­dens­me­ster- tit­len i en­kelt­start for U23- ryt­te­re kan få enorm be­ty dning for den cy­kelkar­ri­e­re, der i vir­ke­lig­he­den knap er kom­met i gang. Kig­ger man gen­nem po­di­e­pla­ce­rin­ger­ne for det se­ne­ste år­ti duk­ker nav­ne som Tour­vin­der Vi­cen­zo Ni­ba­li op. Og ryt­te­re som Tay­l­or Phin­ney, Lars Boom, Ja­nez Bra­j­ko­vic og Mar­cel Kit­tel.

» Det er spring­bræt­tet li­ge op til Wor­ld Tou­ren. Så jeg er sinds­sygt glad og stolt over, at jeg kan stå ved si­den af al­le de nav­ne, « si­ger den ny­kår­de dan­ske ver­dens­me­ster, da BT fan­ger ham på ho­tel­let i ame­ri­kan­ske Ri­ch­mond.

Og ja, han sid­der sta­dig i sin regn­bue- far­ve­de tri­kot. Og ja, han har og­så tænkt sig at ta­ge den på igen eft er at ha­ve væ­ret i bad.

Den 21- åri­ge ryt­ter fra det lil­le dan­ske Co­loqu­i­ck- hold ved og­så godt, at en be­slut­ning om frem­ti­den snart skal kom­me. De store pro- hold vil ger­ne ha­ve en regn­bu­et­ri­kot på en af de­res ryt­te­re:

» Men jeg har ik­ke no­get på plads end­nu. Jeg skal før­ste li­ge fi nde ud af, hvad der skal ske. Nu skal jeg først li­ge ny­de det her, og så skal jeg hjem og fi nde ud af, hvad fan­den der skal ske. «

An­den VM- tri­umf

Han vandt for næ­sten præ­cis fi re år si­den VM- en­kel­star­ten i København for ju­ni­o­rer. Kun tre ryt­te­re har gjort det før. El­lers har han ik­ke kun­net bru­ge det til så me­get.

» Det hand­ler nok me­re om, at jeg er rig­tigt god til at sæt­te mig op til mester­ska­ber. Uan­set om det er DM el­ler VM, og det er lidt det, jeg har brugt op­pe i ho­ve­d­et. Jeg har for­be­redt mig som til al­le an­dre mester­ska­ber, men da jeg tril­le­de ud på ru­ten kun­ne jeg godt mær­ke, at jeg ba­re hav­de go­de ben, « si­ger han.

VM- tit­len er kul­mi­na­tio­nen på en frem­ra­gen­de 2015 med fl ere store resultater.

» Jeg har væ­ret igen­nem en kæm­pe ud­vik­ling si­den novem­ber sid­ste år, hvor jeg har æn­dret me­get i min hver­dag: Be­gyndt at træ­ne me­re, æn­dret mig men­talt, og lært at det er en pis­se­hård ver­den. Det er hårdt at vin­de cy­kel­løb og man kan ik­ke gø­re, som da man var ju­ni­or. Så jeg har væ­ret igen­nem en kæm­pe ud­vik­ling og ba­re ble­vet bed­re og bed­re i lø­bet af året. Det er fedt at se at hårdt ar­bej­de be­ta­ler sig, « si­ger Mads Würtz Sch­midt, der hå­ber på me­re dansk suc­ces sam­men med de dan­ske hold­kam­me­ra­ter på fre­dag i linje­lø­bet.

» Nu er der ro på op­pe i ho­ve­d­et. Nu har jeg kørt ner­ver­ne væk. Nu kan jeg gå ind til lan­de­vejslø­bet med ro i ho­ve­d­et og stor mo­ti­va­tion. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.