Sport­s­chef: In­tet med held at gø­re

BT - - SPORTEN - HÅRDT AR­BEJ­DE Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Det be­gynd­te at reg­ne, da den sid­ste grup­pe af ryt­te­re skul­le kø­re gårs­da­gens en­kelt­start. Imens kun­ne Mads Würtz Sch­midt sid­de i tør­vejr og se samt­li­ge kon­kur­ren­ter kø­re en lang­som­me­re.

Held? Nej, det me­ner sport­s­che­fen i Dansk Cyk­le Uni­on, Lars Bon­de, ik­ke.

» Det er ik­ke vo­res op­fat­tel­se, at det hav­de æn­dret no­get som helst. Ve­je­ne for­blev tør­re. Det hav­de ik­ke no­gen ef­fekt. Sø­ren Kragh Andersen ( den an­den dan­ske U23en­kel­start­s­ryt­ter, red) kør­te i sid­ste grup­pe og sag­de, at han kun­ne ta­ge svin­ge­ne, som han skul­le, « si­ger Lars Bon­de og slår fast:

» Man kan sim­pelt­hen ik­ke bli­ve ver­dens­me­ster i en­kelt­start og så væ­re hel­dig. «

Søl­vet tog Maxi­mi­li­an Scha­ch­mann ( Tys­kland), der var 12 se­kun­der ef­ter den dan­ske guld­vin­der. Bron­zen fik Len­nard Käm­na ( li­ge­le­des Tys­kland) yder­li­ge­re ni se­kun­der ef­ter.

Fan­ta­stisk po­ten­ti­a­le

Lars Bon­de be­skri­ver den dan­ske be­drift så­le­des:

» Han fik så­dan set ud­fol­det det, som han ger­ne vil­le, og han kør­te en fan­ta­stisk en­kelt­start. Og det var åben­bart godt nok til at bli­ve ver­dens­me­ster. Og det er no­get, der be­kræf­ter hans klas­se. Og når man og­så en­gang har vun­det ju­ni­or- VM, er det jo et fan­ta­stisk po­ten­ti­a­le, han har. Det er jo uomt­vi­ste­ligt, « si­ger Lars Bon­de.

Han er ik­ke mindst til­freds med, at det igen lyk­ke­des at få me­dal­je til de dan­ske ung­doms­ryt­te­re:

» Vi er go­de til at ta­ge os af de ta­len­ter, vi har. Og­så hvis de ta­ber spo­ret. Så er vi go­de til at få dem tilbage på spo­ret. Og det ken­de­teg­ner me­get godt så­dan en som Mads, der hav­de et par hår­de år, ef­ter at han blev ju­ni­o­r­ver­dens­me­ster, men vir­ke­lig er kom­met tilbage, kan man se, « si­ger Lars Bon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.