’ Tom trus­sel’

Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ulrik Wil­bek, af­vi­ser, at Team Tvis- træ­ner i ok­to­ber kan næg­te Lær­ke Møl­ler at ta­ge med A- lands­hol­det til Portu­gal for at spil­le EM- kva­li­fi ka­tions­kamp

BT - - SPORTEN - KON­FLIKT Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ulrik Wil­bek af­vi­ser, at Team Tvis Holste­bro- play­ma­ke­ren Lær­ke Møl­lers del­ta­gel­se i kvin­delands­hol­dets to EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe i ok­to­ber mod Tyr­ki­et og Portu­gal kan kom­me i fa­re.

Det fi k man el­lers op­fat­tel­sen af, da Team Tvis Holste­bros træ­ner, Peyter Kraut­mey­er, i går eft er­mid­dag på klub­bens hjem­mesi­de fy­re­de en bredsi­de af mod Dansk Hånd­bold For­bund.

» Trus­len er tom, « si­ger Ulrik Wil­bek og til­fø­jer:

» Eft er­som der er ta­le om en in­ter­na­tio­nal lands­holdsu­ge, kan in­gen træ­ne­re hol­de si­ne spil­le­re hjem­me i klub­ber­ne. «

Fak­tum er dog at Team Tvis Holste­bros sven­ske træ­ner Peyter Kraut­mey­er ra­ser over, at hans holds kamp 18. ok­to­ber mod Sil­ke­borg- Vo­el er fl yt­tet til 13. ok­to­ber.

» Det be­ty­der, at vi nær­mest ik­ke har spil­le­re hjem­me i da­ge­ne op til kam­pen. Vi har kon­tak­tet DHF, men har få­et den besked, at vi ik­ke skal reg­ne med, at kam­pen fl yt­tes. Bli­ver kam­pen ik­ke fl yt­tet, er vi nødt til at over­ve­je, om vi skal næg­te vo­res lands­holds­spil­le­re at ta­ge af­sted, « si­ger Peyter Kraut­mey­er til klub­bens hjem­mesi­de.

Uhel­dig plan

Ulrik Wil­bek er­ken­der, at tur­ne­rings­plan­læg­nin­gen er uhel­dig.

» Lands­hol­det spil­ler i Portu­gal søn­dag aft en. Mandag har de hjem­rej­se­dag, og tirs­dag spil­ler Team Tvis Hol­ste-

LANDS­HOL­DETS PRO­GRAM

DET DAN­SKE KVIN­DELANDS­HOLD SAM­LES I BE­GYN­DEL­SEN AF OK­TO­BER

8. ok­to­ber

spil­ler hol­det EM- kva­li­fi ka­tions­kamp i Dan­mark mod Tyr­ki­et

spil­ler hol­det EM- kva­li­fi ka­tions­kamp ude mod Portu­gal rej­ser lands­hol­det hjem fra Portu­gal skal Team Tvis Holste­bro med blandt an­dre Lær­ke Møl­ler på hol­det spil­le kamp i Dame Hånd­bold Liga­en mod Sil­ke­borg- Vo­el

11. ok­to­ber 12. ok­to­ber 13. ok­to­ber

bro mod Sil­ke­borg- Vo­el. Det er et hårdt pro­gram. Men da tv- aft alen er skru­et så­dan sam­men, at TV2 be­stem­mer kamp­tids­punk­ter­ne, for­di de har trans­mis­sions­ret­tig­he­der­ne, er det en sag, vi ik­ke rig­tigt kan gø­re no­get ved, « si­ger Ulrik Wil­bek.

Team Tvis Holste­bros di­rek­tør, Emil Bjør­nø, er ori­en­te­ret om Peyter Kraut­may­ers ra­se­ri­ud­brud.

» Det er okay, at Peyter har en me­ning om sa­gen. Men i klub­bens le­del­se de­ler vi ik­ke hans hold­ning. Vi vil der­for ik­ke gø­re al­vor af at hol­de Lær­ke Møl­ler væk fra EMkam­pen. Men vi har i sin­de at ori­en­te­re DHF om pro­ble­met, og i ste­det for­sø­ge at fl yt­te kvin­de­kam­pen til et an­det tids­punkt. Det er nem­lig ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne vil ha­ve vo­res holds kam­pe vist på tv, « si­ger Emil Bjør­nø.

I øv­rigt er Lær­ke Møl­ler ik­ke den ene­ste spil­ler, som Team Tvis Holste­bro ik­ke kan rå­de over i træ­nin­ger­ne før liga­kam­pen 13. ok­to­ber mod Sil­ke­borg- Vo­el. Så­le­des er Jet­te Hansen ud­ta­get til det dan­ske ud­vik­lings­ling­s­lands­hold, mens Sa­ra Hald, Lær­ke Nol­søe og Ida Vi­um al­le er i ak­tion med U20- lands­hol­det. Her­til kom­mer at trio­en Linn Blo­hm, Nat­ha­lie Hag­man og Ha­mi­na Ro­berts er på træ­nings­lejr med det sven­ske lands­hold i Spa­ni­en.

Lær­ke Møl­ler kom­mer i ak­tion i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Tyr­ki­et og Portu­gal – uan­set hvad Team Tvis- træ­ner Peyter Kraut­mey­er me­ner om den sag, si­ger Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ulrik Wil­bek ( lil­le fo­to). Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.