Dan­ske Kim skal træ­ne ru­mænsk stor­hold

BT - - SPORTEN - NYT JOB Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Han blev fy­ret i fe­bru­ar som kon­su­lent for træ­ner­tea­met i ma­kedon­ske Vard­ar Skopje eft er blot en må­neds an­sæt­tel­se. Men nu er der nyt job til Kim Ras­mus­sen.

I aft es blev han præ­sen­te­ret som ch­eft ræ­ner i den ru­mæn­ske stor­klub CSM Bucu­re­sti, der blandt an­dre rå­der over de dan­ske lands­holds­spil­le­re Li­ne Jør­gen­sen og Ma­ria Fi­sker.

» Jeg glæ­der mig enormt me­get til ud­for­drin­gen. CSM Bucu­re­sti er en stor­klub, der har go­de mu­lig­he­der for bå­de at vin­de det ru­mæn­ske mester­skab og kva­li­fi ce­re sig til Fi­nal4 i Champions League, « si­ger Kim Ras­mus­sen.

43- åri­ge Kim Ras­mus­sen afl øser dan­ske Met­te Klit, der blev fy­ret fra træ­nerjob­bet i we­e­ken­den.

» Hånd­bold­ver­de­nen er hård. Oft e er der ik­ke langt fra suc­ces til fi asko. Jeg har ik­ke lyst til at ud­ta­le mig om klub­bens fy­ring af Met­te. Men selv­om hun er fy­ret, er hun en dyg­tig træ­ner, som jeg har stor respekt for, « si­ger Kim Ras­mus­sen.

Hjem­me i Øst­eu­ro­pa

Ind­til vi­de­re er han an­sat for re­sten af sæ­so­nen.

» Nu må vi se, hvor­dan det kom­mer til at gå. Jeg har selv store for­vent­nin­ger, og er ik­ke er ik­ke be­tæn­ke­lig ved, at jeg nu skal bo i Bukarest. De se­ne­ste fem år har jeg væ­ret land­stræ­ner i Po­len. Jeg ken­der der­for den øst­eu­ro­pæ­i­ske le­ve­vis og tan­ke­gang ud­mær­ket, « si­ger Kim Ras­mus­sen.

Han vil fort­sat væ­re til­knyt­tet det pol­ske lands­hold, som han ved de­cem­ber må­neds hånd­bold- VM i Dan­mark end­nu en gang skal stå i spid­sen for.

» Ved VM i 2013 ( i Ser­bi­en, red.) spil­le­de vi os over­ra­sken­de frem til bron­ze­kam­pen. For­in­den slog vi bå­de Frankrig og Ru­mæ­ni­en ud. Jeg tror, at det var ved den lej­lig­hed, at ru­mæ­ner­ne fi k øje på mit træ­ner­po­ten­ti­a­le, « si­ger Kim Ras­mus­sen.

Kim Ras­mus­sen af­lø­ser Met­te Klit i CSM Bucu­re­sti. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.