Scor for Sy­ri­en ’’

AaB- an­fø­rer Ras­mus Würtz støt­ter sam­men med su­per­liga- kol­le­ger­ne den­ne uges ind­sam­lings­kampag­ne til for­del for Sy­ri­ens fl ygt­nin­ge

BT - - SPORTEN - VEL­GØ­REN­HED Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Ras­mus Würtz

Selv­føl­ge­lig kan man ik­ke und­gå at væ­re be­rørt af den tri­ste si­tu­a­tion, som de sy­ri­ske fl ygt­nin­ge be­fi nder sig i li­ge nu. Der­for er det kun godt, at og­så vi bli­ver in­vol­ve­ret. Fak­tisk fø­les det rig­tigt rart, at man kan hjæl­pe si­ne med­men­ne­sker

AaB score­de fi re gan­ge, da de i søn­dag aft ens su­per­liga- hjem­me­kamp be­sej­re­de Brøndby.

Men når nord­jy­der­ne fre­dag aft en tør­ner ind i Vi­borg FF på ude­ba­ne, hå­ber AaB- an­fø­rer Ras­mus Würtz, at der bli­ver la­vet end­nu fl ere mål.

En må­l­rig kamp vil nem­lig ge­ne­re­re mas­ser af pen­ge til vel­gø­ren­heds­kampag­nen Good For Go­als, der i går med DBU og fod­bol­dre­k­vi­sit­fi rma­et Mu­nin Sports som igang­sæt­te­re, blev sø­sat.

» Jeg ser frem til at bli­ve ori­en­te­ret nær­me­re om sa­gen. Men det er al­le­ti­ders, at vi fod­bold­spil­le­re kan væ­re med i en kampag­ne som den­ne, « si­ger Ras­mus Würtz og fort­sæt­ter:

» Selv­føl­ge­lig kan man ik­ke und­gå at væ­re be­rørt af den tri­ste si­tu­a­tion, som de sy­ri­ske fl ygt­nin­ge be­fi nder sig i li­ge nu. Der­for er det kun godt, at og­så vi bli­ver in­vol­ve­ret. Fak­tisk fø­les det rig­tigt rart, at man kan hjæl­pe si­ne med­men­ne­sker. «

50.000 mål i sid­ste uge

Kon­cep­tet er en­kelt: I den­ne uge tæl­ler DBU al­le de mål, der bli­ver sco­ret i Dan­mark, hvor­eft er en ræk­ke sponso­rer gi­ver pen­ge for hvert mål til DR og TV2’ s ind­sam­ling til Sy­ri­en, der søn­dag sam­le­de over 86 mio. kr. ind.

» Hå­bet er at vi kan ind­sam­le mel­lem en halv og en mio. kro­ner, « si­ger idé­man­den bag kampag­nen, Ni­ko­laj Tho­mas­sen, der er medstift er af Mu­nin Sports.

Og mu­lig­he­den for at ind­sam­lin­gen bli­ver en suc­ces er til­ste­de.

» I sid­ste uge blev der i Dan­mark fra mi­ni­put til old boys og fra Se­rie 6 til Su­per­liga­en la­vet ik­ke fær­re end 50.000 mål. Mon ik­ke der vil bli­ve la­vet li­ge så man­ge i den­ne uge? Det for­ven­ter jeg. Da Au­di, Se­lect, De­kra og Mu­nin Sports lover, at de vil støt­te med til­sam­men to kro­ner pr. mål, er de før­ste 100.000 kro­ner på kon­to­en i hus. Her­u­d­over vil Su­per­liga­ens sponsor, Alka, do­ne­re 5.000 kro­ner pr. mål i we­e­ken­dens seks kam­pe i den bed­ste dan­ske fod­bold- ræk­ke, « si­ger Ni­ko­laj Tho­mas­sen.

Hjælp via sms

Ini­ti­a­tiv­grup­pen bag Good For Go­als ar­bej­der i dis­se da­ge på i we­e­ken­dens kam­pe at få al­le su­per­liga- hol­de­nes an­fø­re­re til at bæ­re kampag­nens logo.

» Vi har aft alt med fol­ke­ne bag DR og TV2’ s ind­sam­ling, at vi kan fort­sæt­te ind­sam­lin­gen på sms ’ HJÆLP’ til 1234, så al­le for­æl­dre, træ­ne­re og klub­ber og­så kan do­ne­re 150 kro­ner pr. sms i den­ne uge, « op­ly­ser Ni­ko­laj Tho­mas­sen, der ka­rak­te­ri­se­rer Good For Go­als som et ’ ene­stå­en­de ini­ti­a­tiv’.

» For før­ste gang no­gen­sin­de for­e­nes de knap 400.000 fod­bold­spil­le­re i Dan­mark plus de­res for­æl­dre, træ­ne­re og le­de­re om en fæl­les sag. Vi kom på først på idéen i tors­dag. Jeg sy­nes, at det er fan­ta­stisk, at vi på få da­ge kan få så man­ge til at støt­te op om kampag­nen. Det vi­ser, at dan­sker­ne ger­ne vil hjæl­pe de man­ge sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, « me­ner Ni­ko­laj Tho­mas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.