’ Ti­me out’ for HPV- vac­ci­ne ’’

Dansk for­sker be­kym­ret for bi­virk­nin­ger: Vi skal ta­ge en ’ ti­me out’ i HPV- vac­ci­ner­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: AFP Be­rit Hartung beh@ bt. dk Jes­per Me­hl­sen, over­læ­ge

Det har jeg fo­re­slå­et, men så lød der et ra­ma­skrig på for­skel­li­ge Face­book­grup­per

HPV- VAC­CI­NE

Vi har ik­ke un­der­søgt kva­li­te­ten af HPV- vac­ci­nen godt nok, ly­der det fra over­læ­ge på Fre­de­riks­berg og Bis­peb­jerg ho­spi­ta­ler, Jes­per Me­hl­sen. Han er en af de før­en­de eks­per­ter in­den for HPV- vac­ci­ne og fo­re­slår en pau­se i vac­ci­na­tions­pro­gram­met, hvor de mu­li­ge bi­virk­nin­ger af vac­ci­nen bli­ver un­der­søgt nær­me­re.

» Det er pa­ra­doksalt, at man har sat et stort vac­ci­na­tions­pro­gram, som ko­ster på den for­ker­te si­de af en mil­li­ard, i gang, uden sam­ti­dig at sik­re en kva­li­tets­kon­trol. Det me­ner jeg be­stemt, der mang­ler, « si­ger han.

Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg ho­spi­ta­ler er det sted i Dan­mark, hvor man har væ­ret i be­rø­ring med fl est pa­tien­ter med mu­li­ge bi­virk­nin­ger fra vac­ci­nen. Jes­per Me­hl­sen og hans kol­le­ger har un­der­søgt om­kring 230 pi­ger og yn­gre kvin­der med svæ­re symp­to­mer, der kan væ­re frem­kaldt af vac­ci­nen. Og om­kring 350 står på ven­te­li­ste til at bli­ve ud­redt.

Pau­se for halv­de­len

» Tviv­len bør kom­me dem til go­de, « si­ger han og fo­re­slår, sam­men med en ræk­ke an­dre for­ske­re på om­rå­det, at man la­ver en pau­se i vac­ci­na­tions­pro­gram­met på et års tid, hvor man sam­ler er­fa­rin­ger­ne fra de man­ge stu­di­er af bi­virk­nin­ger.

» Hvis vi har sik­ker­hed for, at man vil un­der­sø­ge de mu­li­ge bi­virk­nin­ger af hpv- vac- ci­nen, så kan man godt hol­de en pau­se med vac­ci­na­tio­ner- man kun­ne se, om vac­ci­nen gør en for­skel, « si­ger Jes­per Me­hl­sen.

Pas på med sport

Han har tid­li­ge­re an­be­fa­let, at især de me­get sport­sak­ti­ve pi­ger kun fi k vac­ci­nen i pe­ri­o­der, hvor de ik­ke dyr­ker sport.

Jes­per Me­hl­sen for­kla­rer, at der er for­skel­li­ge hold­nin­ger til de symp­to­mer, de be­rør­te pi­ger op­le­ver. Nog­le me­ner, at de vil­le ha­ve op­le­vet dem al­li­ge­vel, mens an­dre på­pe­ger, at det er no­get helt sær­ligt og hæn­ger sam­men med vac­ci­nen.

Iføl­ge de se­ne­ste tal er det én ud af 500 vac­ci­ne­re­de, der er ved at bli­ve un­der­søgt el­ler ven­ter på at bli­ve un­der­søgt for, om de kun­ne ha­ve bi­virk­nin­ger , el­ler 1.000 ud af de om­kring 500.000 vac­ci­ne­re­de.

Kli­nisk pro­fes­sor Jan Blaakær fra Aar­hus Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin fo­re­slår der­for, at pi­ger­ne får vac­ci­na­tio­nen før de kom­mer i pu­ber­te­ten.

» Man skal over­ve­je at æn­dre det na­tio­na­le pro­gram til ni el­ler ti år. Jeg ved ik­ke, om det kan re­du­ce­res, men jeg hå­ber på det, si­ger han til dr. dk.

Et for­slag, som over­læ­ge Jes­per Me­hl­sen fra Syn­kope­cen­tret i København er po­si­tiv over for.

» Det har jeg og­så fo­re­slå­et på et tids­punkt, men så lød der et ra­ma­skrig på for­skel­li­ge Fa­ce­book- grup­per. Vac­ci­nen er god­kendt ned til ni år, så hvis man vac­ci­ne­re­de i ti- års al­de­ren kun­ne man få en bed­re virk­ning af vac­ci­nen, end man gør i 12- års al­de­ren. Og må­ske kun­ne man nø­jes med én vac­ci­ne, « si­ger Me­hl­sen og til­fø­jer, at det kun en 40 pro­cent af de pa­tien­ter, han har set, der får bi­virk­nin­ger eft er før­ste vac­ci­ne.

» Så må­ske kun­ne man re­du­ce­re nog­le af bi­virk­nin­ger­ne, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.